Vyhlásené výzvy

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron

vyhlasuje v zmysle rozhodnutia Rady Partnerstva MP-ČH zo dňa 27.4.2021

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z grantového programu

Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron

pre opatrenia Stratégie CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron, zo dňa 24.11.2015 a jej aktualizácií.

Dátum vyhlásenia výzvy: 1.6.2021

Výška príspevku: 10 000 €

Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 800 €

Oprávnené aktivity:

 • rozvoj kultúrnych aktivít (festivaly, folklór, zvyky a tradície, trhy, výstavy a pod.);
 • obnova, ochrana a adaptácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva a ľudového umenia, ako aj dokumentovanie technologických postupov a tradičných techník;
 • prezentácia a propagácia ucelených produktov cestovného ruchu a spoločných produktov cestovného ruchu Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron;
 • tvorba propagačných, prezentačných a informačných materiálov (letáky, katalógy, CD, DVD…);
 • technická projektová dokumentácia k pripravovanému projektu realizovaného v území;
 • obnova kultúrnych, historických a technických pamiatok a ich ďalšie využitie v cestovnom ruchu;
 • tvorba produktov cestovného ruchu s dôrazom na lepšie využitie historických, kultúrnych a technických pamiatok a prírodných daností;
 • výroba a inštalácia informačných a orientačných tabúľ s dôrazom na jednotný systém Partnerstva MP – ČH;
 • oddychové zóny a drobná infraštruktúra;
 • technická projektová dokumentácia k pripravovanému projektu realizovaného v území;
 • realizácia aktivít komunitného charakteru so zapojením sociálne ohrozených skupín (deti, seniori, zdravotne postihnutí a pod.);
 • technická projektová dokumentácia k pripravovanému projektu realizovaného v území.

Kompletnú Žiadosť žiadateľ doručí do 30.6.2021 na Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron ako doporučenú zásielku, osobne, alebo kuriérom, na adresu:

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron

Nám. Dr. V. Clementisa, 87

980 61 TISOVEC

„Naštartujme s Partnerstvom MP–ČH“

 Dokumenty na stiahnutie: 

01 Vyzva 2021