Animácie

Kód výzvy: 27/PRV/2018

Projekt: 309191N875

Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu v rámci podopatrenia 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie 

 Začiatok realizácie: 12. 2017

Koniec realizácie: 12. 2023

 

Cieľ projektu: Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Hlavná aktivita: Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie

 

Rozpočet projektu: 66 823,46 €

Spolufinancovanie: 0 €

 

 Popis projektu:

 • v súlade so schválenou Stratégiou CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron je hlavným cieľom projektu dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov a opatrení definovaných v tejto stratégii. 
 • projekt je zameraný na informovanie o území a výsledkoch stratégie CLLD, dobrú pripravenosť miestnych aktérov pri vykonávaní stratégie CLLD a na vzdelávanie potenciálnych prijímateľov so zameraním na rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov,
 • podpora je zameraná na financovanie animačných nákladov, propagačných a informačných materiálov, semináre, konferencie, workshopy. Realizácia opatrenia prispeje k implementácii stratégie v naplánovanom rozsahu a tým na riešenie potrieb definovaných v území,
 • do projektu pre oblasť oživovania stratégie CLLD (animačné náklady MAS) sme zaradili nasledovné aktivity: 
  1. Propagácia a informovanie širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD 
  2. Výmena informácií medzi miestnymi aktérmi – animačné akcie pre členov MAS a ďalších aktérov s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác; 
  3. Informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí.

   Dokumenty na stiahnutie: