Animácie

  • Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu v rámci podopatrenia 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie 
Názov projektu:  Partnerstvo MPČH – Animácie 
Kód výzvy:  27/PRV/2018
Projekt.č.:      309191N875
Zmluva č.:     NFP309190N875

 

Začiatok realizácie: 12. 2017
Koniec realizácie:   12. 2023
Cieľ projektu:    19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Hlavná aktivita:   Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie
Rozpočet projektu: 66 823,46 €
Spolufinancovanie:  0 €

 

 Popis projektu:

  • V súlade so schválenou Stratégiou CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron je hlavným cieľom projektu dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov a opatrení definovaných v tejto stratégii. 
  • Projekt je zameraný na informovanie o území a výsledkoch stratégie CLLD, dobrú pripravenosť miestnych aktérov pri vykonávaní stratégie CLLD a na vzdelávaniepotenciálnych prijímateľov so zameraním na rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov. 
  • Podpora je zameraná na financovanie animačnýchnákladov, propagačných a informačných materiálov, semináre, konferencie, workshopy. Realizácia opatrenia prispeje k implementácii stratégie v naplánovanomrozsahu a tým na riešenie potrieb definovaných v území.
  • Do projektu pre oblasť oživovania stratégie CLLD (animačné náklady MAS) sme zaradili nasledovné aktivity: 
  1. Propagácia a informovanie širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD 
  2. Výmena informácií medzi miestnymi aktérmi – animačné akcie pre členov MAS a ďalších aktérov s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účelyrozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác; 
  3. Informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí.