Zrealizované projekty

Chod MAS I

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N343-511-23

Prípravná podpora na program CLLD/Leader 2014-2020

Príprava územia Muránska planina – Čierny Hron na program CLLD /LEADER 2014-2020

ISRÚ

Integrovaná stratégia rozvoja územia 2007-2014