Grantový program

„Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“

Grantový program poskytuje jednorazový, nenávratný finančný príspevok členom Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len Partnerstvo MP-ČH) na aktivizáciu členov a nimi realizované projekty verejno-prospešného charakteru, realizované dobrovoľnou prácou na území Muránskej planiny a Čierneho Hrona v zmysle cieľov Stratégie CLLD územia Partnerstva MP-ČH.

Základnou organizačnou jednotkou pre zabezpečenie realizácie grantového programu je Partnerstvo MP-ČH so sídlom Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec, tel.: 0950 464 450; www.muranskaplanina.com a grantová komisia menovaná Radou Partnerstva MP-ČH.

 • Finančné prostriedky sú vyčlenené z rozpočtu Partnerstva MP-ČH.
 • Partnerstvo MP – ČH schvaľuje pre daný kalendárny rok:
  • výšku príspevku na grantový program z rozpočtu Partnerstva MP-ČH
  • oblasť podpory
  • maximálnu výšku podpory na jeden projekt
  • výšku spolufinancovania projektu
  • termín vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov
  • termín uzávierky prijímania žiadostí
  • dobu realizácie projektov
  • termín zúčtovania finančných prostriedkov
  • grantovú komisiu pre výber a administráciu projektov
 • Grantová komisia a predsedníctvo Partnerstva MP-ČH majú právo na kontrolu použitia finančných prostriedkov a monitorovanie realizovaných projektov.

Aktuálne vyhlásená výzva