Grantový program

Grantový program „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ poskytuje jednorazový, nenávratný finančný príspevok členom Partnerstva MP – ČH na aktivizáciu členov Partnerstva a nimi realizované projekty verejno-prospešného charakteru, realizované dobrovoľnou prácou na území Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron v zmysle cieľov Stratégie CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron.

Základnou organizačnou jednotkou pre zabezpečenie realizácie grantového programu je

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, so sídlom Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec,

tel.: 0918 118 034; www.muranskaplanina.com 

a grantová komisia menovaná RADOU Partnerstva MP – ČH.

Finančné prostriedky na grantový program sú vyčlenené z rozpočtu Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron.

Partnerstvo MP – ČH schvaľuje pre daný kalendárny rok:

  • výšku príspevku na grantový program z rozpočtu Partnerstva MP – ČH
  • oblasť podpory
  • maximálnu výšku podpory na jeden projekt
  • výšku spolufinancovania projektu
  • termín vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov
  • termín uzávierky prijímania žiadostí
  • dobu realizácie projektov
  • termín zúčtovania finančných prostriedkov
  • grantovú komisiu pre výber a administráciu projektov

Grantová komisia a predsedníctvo Partnerstva MP – ČH majú právo na kontrolu použitia finančných prostriedkov a monitorovanie realizovaných projektov.

Aktuálne vyhlásená výzva

  momentálne nie je vyhlásená žiadna výzva