Chod MAS I

  • Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho regionálneho fondu v rámci Špecifického ciela 5.1.1 Integrovaného regionálneho operačného programu SR 2014-2020
Názov projektu:  Partnerstvo MPČH – Chod MAS I 
Kód výzvy:  IROP-PO5-SC511-2017-23
Projekt.č.:      NFP302050N343
Zmluva č.:     IROP-Z-302051N343-511-23

 

Začiatok realizácie: 11.12.2017
Koniec realizácie:   30.10.2019
Cieľ projektu:    5.1.1  Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
Hlavná aktivita:   Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD
Rozpočet projektu: 147 365,30 €
NFP (IROP):  139 997,03 €
Spolufinancovanie:  7 368,27 €

 

 Popis projektu:

  • V súlade so schválenou Stratégiou CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron je hlavným cieľom projektu dosiahnutie efektívneho napĺňaniacieľov a opatrení definovaných v tejto stratégii. 
  • K naplneniu cieľov stratégie a k jej úspešnej implementácii je potrebné zabezpečenie dostatočnej prevádzkovej kapacity Partnerstva MP-ČH (MAS). Kvalitný manažment a jeho, technické a materiálové zabezpečenie je nevyhnutným základom pre to, aby sa implementácia stratégie vôbec mohla realizovať. Manažment a vybavenie MAS je nastavené tak, aby zabezpečovali správny chod organizácie s dôrazom na správnuimplementáciu nástroja CLLD / LEADER. 
  • Obsahom projektu je zabezpečenie chodu Partnerstva MP-ČH a to v oblasti personálnej, administratívnej, technického a materiálováho vybavenia. 
  • Okrem toho sa projektom zabezpečuje publicita, informovanosť, propagácia, sieťovanie a vzdelávanie personálu MAS, účasť zamestnancov a členov MAS na stretnutiach s inými MAS, náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD a činnosť orgánov MAS.