Opatrenie IROP 5.1.2

Aktivita C 2

OZNAM, dňa 12.12.2023

MAS Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje žiadateľom, že  ku dňu 29.12.2023 bude z  dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve predčasne uzatvorená výzva!!!

 

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH)

z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

v rámci aktivity C2 Terénne a ambulantné služby

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-512-008

  

Dĺžka trvania výzvy: od 13.11.2023 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Aktuálne disponibilná alokácia: 129 000,00 €

Termín uzatvorenia výzvy: 29.12.2023

 

Oprávnení žiadatelia: 

 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),

Intenzita pomoci:     

 • 95%

Výška príspevku:   

 • 0 – 100 000 €

Termín vyhlásenia výzvy:  

 • 13.11.2023

Typ výzvy: 

 • otvorená

Objem základnej alokácie:  

 • 129 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • rozvoj terénnych komunitných sociálnych služieb:
  • vybudovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia zázemia pre poskytovanie terénnych komunitných sociálnych služieb,
  • zvyšovanie kvality terénnych služieb najmä prostredníctvom materiálno-technického vybavenia (napr. vybavenie mobilného tímu poskytujúceho terénne služby)