Opatrenie 5.1.2

Aktivita B2

OZNAM

 

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vydáva oznámenie o predčasnom uzatvorení výzvy

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-512-003

Dátum vydania oznámenia:

16.08.2022

Dátum ukončenia výzvy:

31.08.2022

Dôvody ukončenia výzvy:

 1. Z dôvodu nezáujmu žiadateľov o výzvu (v posledných 2-och uzávierkach nebola a predložená žiadna ŽoPr)
 2. Z dôvodu presunu zvyšných alokovaných finančných prostriedkov na iné oblasti podpory – aktivity

 Informacia o Predcasnom ukonceni vyzvy IROP-CLLD-Q632-512-003

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH)

z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

v rámci aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-512-003

Posledná aktualizácia výzvy: 03.01.2022

 

Dĺžka trvania výzvy: od 24.04.2020 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Aktuálne disponibilná alokácia: 0 €

Termín uzatvorenia výzvy: uzavretá

 • Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

 

 

Oprávnení žiadatelia: 

 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),
 • združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Intenzita pomoci:     

 • 95%

Výška príspevku:   

 • 5 000 – 90 000 €

Termín vyhlásenia výzvy:  

 • 24.04.2020

Typ výzvy: 

 • otvorená

Objem základnej alokácie:  

 • 140 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom, súčasťou môžu byť :
  • vnútorné a/alebo vonkajšie informačné tabule,
  • stacionárne informačné systémy,
  • systémy pre privolanie pomoci v prípade núdze
 • budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v mestách ako:
  • budovanie alebo rekonštrukcia nadchodov, podchodov,
  • budovanie alebo rekonštrukcia chodníkov,
  • odstraňovanie úzkych miest v doprave,
  • odstraňovanie bariér,
  • budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia prvkov na ochranu zraniteľných účastníkov dopravy – cyklisti, chodci,
  • budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane svetelnej signalizácie,
  • budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia verejného osvetlenia v priamej nadväznosti na bezpečnosť dopravy a jej účastníkov.

 

Oznámenia o aktualizácii výzvy IROP-CLLD-Q632-512-003: