Chod MAS III

Výzva: 57/PRV/2022

Projekt: NFP309190DVX5

Financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (ďalej len „PRV SR“)

Začiatok realizácie: 1.6.2023

Koniec realizácie: 31.12.2025

 

Cieľ projektu: Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)

Hlavná aktivita: Prevádzkové náklady CHOD MAS III

 

Rozpočet projektu: 140 189,33 €

Výška NFP: 140 189,33 €

Spolufinancovanie: 0 €

Popis projektu:

  • V súlade so schválenou Stratégiou CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron je hlavným cieľom projektu dosiahnutie efektívneho napÍňania cieľov a opatrení definovaných v tejto stratégii. K naplneniu cieľov stratégie a k jej úspešnej implementácii je potrebné zabezpečenie dostatočnej prevádzkovej kapacity Partnerstva MPČH (MAS). Kvalitný manažment a jeho technické a materiálové zabezpečenie je nevyhnutným základom pre to, aby sa implementácia stratégie vôbec mohla realizovať. Manažment a vybavenie MAS je nastavené tak, aby zabezpečovali pokračovanie správneho chodu organizácie s dôrazom na správnu implementáciu nástroja CLLD / LEADER.
  • Obsahom projektu je zabezpečenie pokračovania chodu Partnerstva MP-ČH a to primárne v oblasti personálnej, administratívnej a materiálového vybavenia. Okrem toho sa projektom zabezpečuje publicita, informovanosť, propagácia, sieťovanie a vzdelávanie personálu MAS, účasť zamestnancov a členov MAS na stretnutiach s inými MAS, náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD a činnosť orgánov MAS.

 

  Dokumenty na stiahnutie: