Opatrenie IROP 5.1.1

Výzva č. IROP-CLLD-Q632-511-001

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-511-001

Posledná aktualizácia výzvy: 09.02.2021

Dĺžka trvania výzvy: od 17.07.2019 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termín uzatvorenia výzvy: 15.01.2022

 • Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

Oprávnení žiadatelia: 

 • Samostatne zárobkovo činné osoby
 • Mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov

Intenzita pomoci:     

 • 55%

Výška príspevku:   

 • 5 000 – 90 000 €

Termín vyhlásenia výzvy:  

 • 17.07.2019
 • aktualizovaná 08.02.2021, 11.11.2020, 05.02.2020

Typ výzvy: 

 • otvorená

Objem základnej alokácie:  

 • 530 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti: 

Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev:

 • obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby  pracovných miest
 • nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb podpora marketingových aktivít
 • podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností

Základná podmienka: 

 • vytvorenie pracovného miesta

 

Oznámenia o aktualizácii výzvy IROP-CLLD-Q632-511-001:

 

 Dokumenty na stiahnutie:

 Výzva vo formáte zip:

 

Staršie verzie:

 

Vzor zmluvy:

 

Informačné semináre k výzve:

 Pozvánka 20190820