Opatrenie IROP 5.1.1

Výzva č. IROP-CLLD-Q632-511-001

AKTUALIZÁCIA 01 platná od 5.2.2020

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH)

z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

Opatrenie IROP 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Dĺžka trvania výzvy: od 17.07.2019 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl

1

2

n

15.10.2019

15.01.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

 

Oprávnení žiadatelia: 

 • Samostatne zárobkovo činné osoby
 • Mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov

Intenzita pomoci:     

 • 55%

Výška príspevku:   

 • 5 000 – 90 000 €

Termín vyhlásenia výzvy:  

 • 17.07.2019
 • aktualizovaná 05.02.2020

Typ výzvy: 

 • otvorená

Objem základnej alokácie:  

 • 530 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti: 

Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev:

 • obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby  pracovných miest
 • nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služiebpodpora marketingových aktivít
 • podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností

Základná podmienka: 

 • vytvorenie pracovného miesta

Informácia o aktualizácii č. 01 výzvy IROP-CLLD-Q632-511-001

Výzva IROP-CLLD-Q632-511-001 – AKTUALIZÁCIA 01 platná od 5.2.2020 – dokumentácia na stiahnutie:

Celá výzva AKTUALIZÁCIA 01 na stiahnutie vo forme “zip”:

Vzor zmluvy o príspevok MPCH

Informačný seminár

Informačný seminár k vyhlásenej výzve na opatrenie IROP IROP-CLLD-Q632-511-001, ktoré sa uskutoční 20. 08. 2019 

POZVÁNKA