Vyhlásené výzvy

 

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z grantového programu

Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron 

pre opatrenia Stratégie CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron

Strategický cieľ:

“Posilniť konkurencieschopnosť regiónu, zatraktívniť územie pre turistov

a vytvoriť pracovné miesta s využitím miestnych kapacít”

Dátum vyhlásenia výzvy: 01.06.2022

Termín uzavretia výzvy: 30.06.2022

Aktuálne disponibilná alokácia: 10 000 €

Oprávnení žiadatelia: 

 • členovia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron (minimálne 1 rok)

Maximálna výška pomoci na jeden projekt:   

 • 800 €

Spolufinancovanie:  

 • min. 20%

  Rozsah a oprávnené činnosti: 

  • rozvoj kultúrnych aktivít (festivaly, folklór, trhy, výstavy a pod.),
  • obnova, ochrana a adaptácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva a ľudového umenia, ako aj dokumentovanie technologických postupov a tradičných techník,
  • prezentácia a propagácia ucelených produktov cestovného ruchu a spoločných produktov cestovného ruchu Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron,
  • tvorba propagačných, prezentačných a informačných materiálov,
  • obnova kultúrnych, historických a technických pamiatok a ich ďalšie využitie v cestovnom ruchu,
  • tvorba produktov cestovného ruchu s dôrazom na lepšie využitie historických, kultúrnych a technických pamiatok a prírodných daností,
  • výroba a inštalácia informačných a orientačných tabúľ s dôrazom na jednotný systém Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron,
  • oddychové zóny a drobná infraštruktúra,
  • realizácia aktivít komunitného charakteru so zapájaním sociálne ohrozených skupín (deti, seniori, zdravotne postihnutí a pod.),
  • technická projektová dokumentácia k pripravovaného projektu realizovaného v území.

   

   Dokumenty na stiahnutie: