Opatrenie IROP 5.1.2

IROP-CLLD-Q632-512-005

Aktivita E1

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH)

z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

v rámci aktivity E1 Trhové priestory

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-512-005

Posledná aktualizácia výzvy: 03.01.2022

Dĺžka trvania výzvy: od 24.04.2020 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termín uzatvorenia výzvy: otvorená

 • Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

 

 

Oprávnení žiadatelia: 

 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane).

Intenzita pomoci:     

 • 95%

Výška príspevku:   

 • 5 000 – 40 000 €

Termín vyhlásenia výzvy:  

 • 24.04.2020

Typ výzvy: 

 • otvorená

Objem základnej alokácie:  

 • 40 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • výstavba, obnova a modernizácia mestských a obecných trhových priestorov za účelom podpory lokálnych producentov:
  • stavebno-technické úpravy,
  • materiálno-technické vybavenie,
  • propagácia miestneho trhu

 

Oznámenia o aktualizácii výzvy IROP-CLLD-Q632-512-005: