Opatrenie IROP 5.1.2

Aktivita E1

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného

príspevku 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH)

z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

v rámci aktivity E1 Trhové priestory 

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-512-007

 

Dĺžka trvania výzvy: od 1.10.2022 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Aktuálne disponibilná alokácia: 69 460,28 €

Termín uzatvorenia výzvy: otvorená

 • uzávierka 1. hodnotiaceho kola je 30.11.2022
 • ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca

 

Oprávnení žiadatelia: 

 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane).

Intenzita pomoci:     

 • 95%

Výška príspevku:   

 • 5 000 – 69 460,28 €

Termín vyhlásenia výzvy:  

 • 1.10.2022

Typ výzvy: 

 • otvorená

Objem základnej alokácie:  

 • 69 460,28 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • výstavba, obnova a modernizácia mestských a obecných trhových priestorov za účelom podpory lokálnych producentov:
  • stavebno-technické úpravy,
  • materiálno-technické vybavenie,
  • propagácia miestneho trhu

Dokumenty na stiahnutie:

Celá výzva na stiahnutie vo forme “zip”:

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vydáva oznámenie o predčasnom uzatvorení výzvy

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-512-005

Dátum vydania oznámenia:

16.08.2022

Dátum ukončenia výzvy:

01.09.2022

Dôvody ukončenia výzvy:

Z dôvodu aktualizácie Implementačného modelu CLLD v rámci IROP vo verzii 1.9 účinnej od 4.8.2022.

Pre danú aktivitu E1 bude následne vyhlásená nová výzva.

Deň uzatvorenia 10. hodnotiaceho kola výzvy (posledný deň predloženia žiadosti o príspevok): 31.08.2022

Informacia o Predcasnom ukonceni vyzvy IROP-CLLD-Q632-512-005

 

 

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH)

z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

v rámci aktivity E1 Trhové priestory

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-512-005

Posledná aktualizácia výzvy: 03.01.2022

 

 

Dĺžka trvania výzvy: od 24.04.2020 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termín uzatvorenia výzvy: 31.08.2022

 • Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

 

Oprávnení žiadatelia: 

 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane).

Intenzita pomoci:     

 • 95%

Výška príspevku:   

 • 5 000 – 40 000 €

Termín vyhlásenia výzvy:  

 • 24.04.2020

Typ výzvy: 

 • otvorená

Objem základnej alokácie:  

 • 40 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • výstavba, obnova a modernizácia mestských a obecných trhových priestorov za účelom podpory lokálnych producentov:
  • stavebno-technické úpravy,
  • materiálno-technické vybavenie,
  • propagácia miestneho trhu

Oznámenia o aktualizácii výzvy IROP-CLLD-Q632-512-005: