CLLD/LEADER

Pri integrovanom rozvoji vidieka v programovom období 2014 – 2020 zaviedla Európska komisia možnosť využitia finančných prostriedkov z ďalších fondov EÚ, tzv. multifinancovanie, cez miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD), pričom prístup LEADER je jeho integrálnou súčasťou.

V podmienkach SR budú do tohto integrovaného rozvoja zapojené dva fondy:

  • Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (Program rozvoja vidieka – PRV)
  • Európsky fond regionálneho rozvoja (Integrovaný regionálny operačný program – IROP)

V Slovenskej republike sa bude implementovať multifondový prístup na úrovni stratégií. To znamená, že verejno – súkromné partnerstvo, resp. miestna akčná skupina pripraví stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej aj ako „stratégia miestneho rozvoja“ alebo „stratégia CLLD“), ktorú bude financovať z obidvoch fondov. V každom z programov sú uvedené oprávnené oblasti,  podpory aj oprávnení prijímatelia, čím je zabezpečená vzájomná doplnkovosť programov IROP a PRV v oblasti CLLD.

Pri obdobných oblastiach podpory vo všeobecnosti platí, že z EPFRV (PRV) sú oprávnení poľnohospodári, spracovatelia poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, obhospodarovatelia lesa, v prípade investícií do nepoľnohospodárskych činností subjekty s podielom tržieb z poľnohospodárskej a lesníckej činnosti nad 30 %. Z EFRR (IROP) sú v rámci podpory podnikania potom oprávnené subjekty, ktoré nie sú oprávnené z PRV.

V prípade investícií na obnovu a rozvoj obcí a zvyšovanie kvality života obyvateľov je doplnkovosť zabezpečená rozdielnym zameraním investícií, kedy podpora z EFRR bude zameraná na zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. Vzájomná doplnkovosť je podrobnejšie rozpísaná v časti „Koordinácia s ostatnými EŠIF pokiaľ ide o CLLD vrátane prípadného riešenia pokiaľ ide o využitie možnosti hlavného fondu a prípadná globálna komplementárnosť EŠIF pri financovaní prípravnej podpory“ v rámci tohto opatrenia.

Uplatnenie prístupu CLLD ako nástroja pre integrovaný prístup k územnému rozvoju je špecifikované v Partnerskej dohode SR 2014 – 2020, a to z pohľadu prioritných oblastí, cieľového územia, plánovaného rozpočtu pre každý Európsky štrukturálny a investičný fond (EŠIF), rozsahu stratégií miestneho rozvoja a administratívneho zabezpečenia CLLD. Tento prístup je zameraný na osobitné subregionálne oblasti a uskutočňovaný je prostredníctvom integrovaných a viacsektorových oblastných stratégií miestneho rozvoja so zreteľom na miestne potreby a možnosti.

Podpora CLLD z príslušných EŠIF musí byť jednotná a koordinovaná, a preto stratégia miestneho rozvoja musí vychádzať z ustanovení uvedených v Partnerskej dohode SR 2014 – 2020, berúc do úvahy špecifiká jednotlivých fondov, ktoré sú stanovené v rámci príslušných programov – Program rozvoja vidieka (opatrenie LEADER) a Integrovaný regionálny operačný program (prioritná os CLLD).

Čo je LEADER?

Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych (vnútorných) zdrojov, pričom jedným zo základných znakov je prístup zdola nahor – t. z. o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri z daného územia.

Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych (vnútorných) zdrojov, pričom jedným zo základných znakov je prístup zdola nahor – t. z. o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri z daného územia.

Akronym LEADER vychádza z francúzskeho spojenia Liaison Entre Action de Développement de le Économie Rurale (spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka).

Na základe tohto prístupu vznikajú v danom území verejno-súkromné partnerstvá nazývané miestne akčné skupiny (MAS). Ide o partnerstvá spájajúce subjekty verejných a súkromných záujmov, t. z. členmi týchto partnerstiev sú obce, podnikatelia, občianske združenia, neziskové organizácie, spolky, zväzy či samotní občania.

Kľúčové znaky prístupu LEADER:

  1. Oblastné stratégie miestneho rozvoja
  2. Prístup zdola nahor
  3. Verejno-súkromné partnerstvá: Miestne akčné skupiny MAS
  4. Uľahčovanie inovácie
  5. Integrované a viacsektorové akcie
  6. Vytváranie sietí
  7. Spolupráca

Prístup LEADER v našom území:

Naše územie rozvíjame formou Prístupu LEADER v podstate už od svojho vzniku v roku 2001, cieľavedomý rozvoj územia je však spojený najmä so spracovaním prvej spoločnej stratégie rozvoja územia v rokoch 2004-2005.

Etapa prvá 2004-2005

Ministerstvo pôdohospodárstva SR v roku 2004 podporilo projekt Vidieckeho parlamentu Banskobystrického kraja Trvalo udržateľný rozvoj znevýhodnených vidieckych oblastí v rámci Technickej pomoci SAPARD. Hlavným cieľom projektu pre NUTS II – Stredné Slovensko, je pomôcť vytvoriť podmienky na zlepšenie kapacity vidieckych mikroregiónov v znevýhodnených vidieckych oblastiach na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov v prospech rozvoja vidieka a naučiť cieľové skupiny – miestne akčné tímy, ako majú programovať územný a integrovaný rozvoj trvalo udržateľným spôsobom, pripraviť územie a budovať jeho kapacity pre čerpanie programu LEADER. Mikroregión Muránska Planina sa uchádzal o podporu z uvedeného projektu. Na základe výberového konania sa stal jedným z troch podporených mikroregiónov. Cieľom vedúcich predstaviteľov mikroregiónu, starostov obcí, ako aj členov verejno – súkromného partnerstva mikroregiónu Muránska planina je pokračovať v začatom plánovaní rozvoja územia, aktivizácii občanov a budovaní vlastnej kapacity. Hlavným dôvodom vytvorenie stratégie rozvoja mikroregiónu je, že tento dokument je dôležitým nástrojom na naštartovanie kľúčových oblastí rozvoja riešeného územia a je nevyhnutne potrebný pre ďalšie programovanie rozvoja územia.

Etapa druhá 2006-2007

Koncom r. 2006 a začiatkom r. 2007 sa  združenie  formálne prispôsobilo pre podmienky prístupu LEADER. Na tejto transformácii sa podieľali okrem pôvodných členov aj ďalší občania a subjekty, ktoré sa aktívne zapojili do tvorby stratégie. V roku 2007 s cieľom posilnenia miestnych kapacít partnerstva sa dohodli jeho zástupcovia   a zástupcovia obcí susediaceho Čiernohronského mikroregiónu o vzájomnej spolupráci a rozšírení pôsobnosti partnerstva aj na územia obcí Čiernohronského mikroregiónu. Zástupcovia oboch mikroregiónov združených v Partnerstve Muránska Planina – Čierny Hron od roku 2007 spoločne začali pripravovať územie na príjem finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, na prístup LEADER a na komplexný a všestranný rozvoj.

Etapa tretia 2008

V roku 2008 sa spracovala Integrovaná stratégia rozvoja územia a partnerstvo finálne upravilo všetky svoje vnútorné procesy tak, aby vyhovovali podmienkam zverejnenej výzvy Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 pre Os 4 LEADER. Bola spracovaná kompletná dokumentácia potrebná k predloženiu žiadosti a v 15. decembra 2008 sme predložili našu žiadosť na Poľnohospodársku platobnú agentúru. Žiaľ zásluhou technickej chyby sme v tejto výzve neboli úspešní.

Etapa štvrtá 2009

V roku 2009 sa naše územie rozšírilo o ďalšiu obec – Muránsku Dlhú Lúku. Vzhľaom na to ale aj na potrebu opätovnej aktualizácie niektorých údajov a informácii sme v tomto roku realizovali doladenie a aktualizáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia a všetkých potrebných dokumentov v súlade s podmienkami druhej výzvy na predkladanie žiadostí do PRV 2007-2013 Os 4 LEADER. v decembri bola aktualizovaná verzia schválená Valným zhromaždením a miestnymi samosprávami a v januári 2010 bola predložená v termíne prijímania žiadostí na PPA. Žiadosť po vyhodnotení nebola podporená.

Etapa piata 2010-2014

Po Valnom zhromaždení máj 2010 Partnerstvo MP-ČH realizuje naďalej rozvoj územia prístupom LEADER výlučne z vlastných zdrojov. Zo zdrojov programového obdobia 2007-2013 sme nežiadali žiadne prostriedky, pomáhali sme rozvoju územia, realizovali vlastný grantový program, spolupracovali s partnerstvami v rámci BB kraja, stali sme sa členmi NSS MAS a NSRV. priebežne sme pripravovali podmienky na získanie komplexnej podpory pre prístup LEADER v ďalšom programovom období.

Etapa šiesta 2015-2017

V roku 2015 sme spustili proces príravy územia na program CLLD/LEADER 2014-2020. Začali sme spracovávať CLLD stratégiu územia a budeme sa uchádzať o finančné zdroje na túto stratégiu.

Etapa siedma 2018-2020

Získanie štatútu Miestnej akčnej skupiny a podpory realizácie CLLD stratégie a proces implementácie – zriadenie kancelária a pracovného tímu, príprava grantových výziev, vyhlasovanie výziev z operačných programov SR. 

 

  •