Opatrenie PRV 7.4

momentálne nie je vyhlásená žiadna výzva

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Kód výzvy: MAS_021/7.4/4

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   15.06.2023

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP:   31.07.2023 14.08.2023

Oprávnení žiadatelia:

 • Obce z územia MAS
 • Mestá z územia MAS
 • Združenia obcí s právnou subjektivitou z územia MAS

Intenzita pomoci:

 • 100%

Výška príspevku: 

 • 10 000 – 100 000 €

Objem základnej alokácie:  

 • 314 995,69 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb
 • Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry (napr.výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov)
 • Zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia
 • Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.

 

Oznámenie o Aktualizácii č 1 Výzvy MAS-021-7.4-4 

 

 Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS – CLLD – MAS_021-7.4-4 Aktualizacia 1 – platná od 27.07.2023

Výzva MAS – CLLD – MAS_0217.44

Výzva zverejnená v systéme ITMS 2014+:

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Kód výzvy: MAS_021/7.4/3

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   31.07.2021

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP:   30.09.2021

Oprávnení žiadatelia:

 • Obce z územia MAS
 • Mestá z územia MAS
 • Združenia obcí s právnou subjektivitou z územia MAS

Intenzita pomoci:

 • 100%

Výška príspevku: 

 • 5 000 – 80 000 €

Objem základnej alokácie:  

 • 303 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb
 • Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry (napr.výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov)
 • Zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia
 • Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.

 

 Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS – CLLD – MAS_0217.43

Výzva zverejnená v systéme ITMS 2014+:

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Kód výzvy: MAS_021/7.4/2

Aktualizácia výzvy: 30.09.2020

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   25.08.2020

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP:   20.11.2020

Oprávnení žiadatelia:

 • Obce z územia MAS
 • Mestá z územia MAS
 • Združenia obcí s právnou subjektivitou z územia MAS

Intenzita pomoci:

 • 100%

Výška príspevku: 

 • 5 000 – 80 000 €

Objem základnej alokácie:  

 • 303 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb
 • Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry (napr.výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov)
 • Zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia
 • Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Výzva zverejnená v systéme ITMS 2014+: