Ako sa stať našim členom...

 • členstvo v združení je dobrovoľné, na základe vlastného rozhodnutia, pričom sa neberie ohľad na národnosť, štátnu príslušnosť, rasu, politickú orientáciu, vierovyznanie,

 • riadnymi členmi združenia môžu byť občania, fyzické osoby a právnické osoby ktoré, majú trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo, alebo prevádzku na území pôsobnosti Partnerstva MP-ČH, a podaním prihlášky vyjadria súhlas s cieľmi, stanovami a stratégiou rozvoja Partnerstva MP-ČH a chcú napomáhať realizovať ciele a program združenia.

 • riadne členstvo vzniká podaním prihlášky Rade Partnerstva MP-ČH,  jej odsúhlasením v Rade Partnerstva MP-ČH a zaplatením členského príspevku.

Práva a povinnosti:

Práva členov Partnerstva MP-ČH:

 1. zúčastňovať sa práce a podujatí Partnerstva MP-ČH,
 2. byť informovaný o činnosti a hospodárení Partnerstva MP-ČH,
 3. podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k činnosti,
 4. navrhovať kandidátov do orgánov Partnerstva MP-ČH,
 5. voliť a byť volený do orgánov Partnerstva MP-ČH,
 6. používať logo a značku Partnerstva MP-ČH v súlade s internou smernicou.

Povinnosti členov Partnerstva MP-ČH:

 1. dbať o dobré meno Partnerstva MP-ČH a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá môže poškodiť jeho záujmy,
 2. v stanovenom termíne platiť členské príspevky,
 3. zúčastňovať sa pravidelných i mimoriadnych zasadnutí Valného zhromaždenia,
 4. dodržiavať stanovy Partnerstva MP-ČH
 5. podporovať naplnenie cieľov Partnerstva MP-ČH,
 6. zverenú funkciu alebo úlohu vykonávať zodpovedne v súlade so stanovami a cieľmi Partnerstva MP-ČH a platnými zákonmi,
 7. plniť rozhodnutia orgánov Partnerstva MP-ČH,
 8. každý člen má povinnosť a právo vo všetkých svojich materiáloch verejne prezentujúcich jeho vlastnú činnosť  uvádzať príslušnosť k Partnerstva  MP-ČH  v súlade s internou smernicou.

Členské poplatky na rok 2020

 

člen jednotka suma na jednotku
Obce obyvateľ 1,20 €
FO člen 20,00 €
Školy člen 20,00 €
MNO,  cirkvi člen 20,00 €
Podnikatelia bez zamestnancov člen 20,00 €
Podnikatelia do 10 zamestnancov člen 40,00 €
Podnikatelia do 50 zamestnancov člen 60,00 €
Podnikatelia do 200 zamestnancov člen 150,00 €
Podnikatelia nad 200 zamestnancov člen 200,00 €

 

Na stiahnutie: