Členstvo

Ako sa stať našim členom...
 • členstvo v združení je dobrovoľné, na základe vlastného rozhodnutia, pričom sa neberie ohľad na národnosť, štátnu príslušnosť, rasu, politickú orientáciu, vierovyznanie,

 • riadnymi členmi združenia môžu byť občania, fyzické osoby a právnické osoby ktoré, majú trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo, alebo prevádzku na území pôsobnosti Partnerstva MP-ČH, a podaním prihlášky vyjadria súhlas s cieľmi, stanovami a stratégiou rozvoja Partnerstva MP-ČH a chcú napomáhať realizovať ciele a program združenia.

 • riadne členstvo vzniká podaním prihlášky Rade Partnerstva MP-ČH, jej odsúhlasením v Rade Partnerstva MP-ČH a zaplatením členského príspevku.

Tisovec

Práva a povinnosti členov

 • zúčastňovať sa práce a podujatí Partnerstva MP-ČH,
 • byť informovaný o činnosti a hospodárení Partnerstva MP-ČH,
 • podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k činnosti,
 • navrhovať kandidátov do orgánov Partnerstva MP-ČH,
 • voliť a byť volený do orgánov Partnerstva MP-ČH,
 • používať logo a značku Partnerstva MP-ČH v súlade s internou smernicou.
 • dbať o dobré meno Partnerstva MP-ČH a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá môže poškodiť jeho záujmy,
 • v stanovenom termíne platiť členské príspevky,
 • zúčastňovať sa pravidelných i mimoriadnych zasadnutí Valného zhromaždenia,
 • dodržiavať stanovy Partnerstva MP-ČH
 • podporovať naplnenie cieľov Partnerstva MP-ČH,
 • zverenú funkciu alebo úlohu vykonávať zodpovedne v súlade so stanovami a cieľmi Partnerstva MP-ČH a platnými zákonmi,
 • plniť rozhodnutia orgánov Partnerstva MP-ČH,
 • každý člen má povinnosť a právo vo všetkých svojich materiáloch verejne prezentujúcich jeho vlastnú činnosť  uvádzať príslušnosť k Partnerstva  MP-ČH  v súlade s internou smernicou.

Členské poplatky

 

 

Dokumenty na stiahnutie