Prípravná podpora

Príprava územia MP-ČH na program CLLD /LEADER 2014-2020

  • Projekt bol podporený z Programu rozvoja vidieka 2014- 2020, opatrenie 19.1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka „Európa investuje do vidieckych oblastí“  
Názov projektu:  Príprava územia Muránska planina – Čierny Hron na program CLLD/LEADER 2014-2020
Kód výzvy:  4/PRV/2015
Projekt.č.:      191BB040015
Zmluva č.:     191BB040015

 

Začiatok realizácie: júl 2015
Koniec realizácie:   december 2016
Cieľ projektu:    Pripraviť územie Muránska planina – Čierny Hron na implementáciu programu CLLD/LEADER v programovom období 2014-2020
Hlavná aktivita:   Odoborná príprava pre miestnych zainteresovaných aktérov a aktivity súvisiace s procesom navrhovania stratégie CLLD/LEADER MPČH
Rozpočet projektu: 14 780,00 €
NFP (PRV ):  14 780,00 €
Spolufinancovanie:  0,00 €

 

Priebežné výstupy tvorby Stratégie miestneho rozvoja: 

(CLLD stratégia územia Muránska planina – Čierny Hron 2015-2022)

Prezentácia o môžnostiach podpory z programu CLLD/LEADER 2014-2015:

Na stiahnutie:

Prezentácie z informačného semináru 24.11.2015:

Na stiahnutie:

Výsledky dotazníkového prieskumu v roku 2015:

Na stiahnutie:

Dotazník:

vyplnený dotazník môžete poslať emailom na adresu: partnerstvompch@gmail.com

 

Informačný materiál:

Vyplnené formuláre môžete zasielať emilom na partnerstvompch@gmail.com, alebo osobne členom pracovnej skupiny pre prípravu stratégie CLLD.