Výzvy PRV

výzvy

4.1 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

 • momentálne nie je vyhlásená žiadna výzva

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

 • momentálne nie je vyhlásená žiadna výzva

6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj)

 • momentálne nie je vyhlásená žiadna výzva

6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

 • momentálne nie je vyhlásená žiadna výzva

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 • momentálne nie je vyhlásená žiadna výzva

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 • momentálne nie je vyhlásená žiadna výzva

7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

 • momentálne nie je vyhlásená žiadna výzva

8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)

 • momentálne nie je vyhlásená žiadna výzva

Manuál pre informovanie a komunikáciu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Na stiahnutie:

  V rámci projektov implementovaných prostredníctvom Stratégie CLLD žiadateľom prikladáme na zverejnenie aj povinné logá:

   

   

   Vzor plagátu na stiahnutie, ktorý bude vyvesený počas realizácie projektu :

   Plagat-PRV-MAS

  UPOZORNENIE: ak prijímateľ disponuje webovou stránkou, je podľa zmluvy o poskytnutí príspevku povinný zverejniť informácie o projekte aj na tejto stránke.

   

  Vzor plagátu na označenie výstupu projektu: