Opatrenie PRV 7.5

momentálne nie je vyhlásená žiadna výzva

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Kód výzvy: MAS_021/7.5/5

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   16.06.2023

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP:   31.07.2023 14.08.2023

Oprávnení žiadatelia:

 • Mestá z územia MAS
 • Obce z územia MAS
 • Združenia obcí s právnou subjektivitou z územia MAS

Intenzita pomoci:

 • 100%

Výška príspevku: 

 • 5 000 – 100 000 €

Objem základnej alokácie:  

 • 293 593,18 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy apod.
 • Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne,historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.
 • Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov,cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

 Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS – CLLD – MAS_021-7.5-5 Aktualizácia 1 – platná od 27.07.2023

Výzva MAS – CLLD – MAS_0217.55

Výzva zverejnená v systéme ITMS 2014+:

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Kód výzvy: MAS_021/7.5/4

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   31.07.2021

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP:   30.09.2021

Oprávnení žiadatelia:

 • Mestá z územia MAS
 • Obce z územia MAS
 • Združenia obcí s právnou subjektivitou z územia MAS

Intenzita pomoci:

 • 100%

Výška príspevku: 

 • 5 000 – 50 000 €

Objem základnej alokácie:  

 • 69 601,79 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy apod.
 • Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne,historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.
 • Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov,cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

 Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS – CLLD – MAS_0217.54

Výzva zverejnená v systéme ITMS 2014+:

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Kód výzvy: MAS_021/7.5/3

Aktualizácia výzvy: 30.09.2020

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   25.08.2020

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP:   20.11.2020

Oprávnení žiadatelia:

 • Mestá z územia MAS
 • Obce z územia MAS
 • Združenia obcí s právnou subjektivitou z územia MAS

Intenzita pomoci:

 • 100%

Výška príspevku: 

 • 5 000 – 50 000 €

Objem základnej alokácie:  

 • 69 601,79 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy apod.
 • Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne,historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.
 • Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov,cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva zverejnená v systéme ITMS 2014+:

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

PRV 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Kód výzvy: MAS_021/7.5/1

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   03.06.2019

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP:   (30.9.2019) 31.10.2019

Oprávnení žiadatelia: 

 • Obce a mestá v území MAS
 • Združenia obcí s právnou subjektivitou v území MAS

Intenzita pomoci: 

 • 100%

Výška príspevku:

 • 5 000 – 50 000 €

Objem základnej alokácie:

 • 110 000 €

Objem plánovanej dodatočnej alokácie:  

 • 100 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti: 

 • investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry –  miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.
 • investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách  na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.
 • budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

 

Oznámenie o aktualizácii č. 1 Výzvy

Oznámenie o aktualizácii č. 2 Výzvy

 

 Dokumenty na stiahnutie:

 

Ďalšie praktické príručky

 

Informačný seminár

Informačný seminár k vyhláseným výzvam na opatrenia 7.2 a 7.5 PRV sa uskutoční 19.06.2019

POZVÁNKA

 

Prezentácie z informačného seminára: