Opatrenie IROP 5.1.2

Aktivita B1

OZNAM

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vydáva oznámenie o predčasnom uzatvorení výzvy

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-512-002

Dátum vydania oznámenia:

16.08.2022

Dátum ukončenia výzvy:

31.08.2022

Dôvody ukončenia výzvy:

 1. Z dôvodu nezáujmu žiadateľov o výzvu (v posledných 3-och uzávierkach nebola a predložená žiadna ŽoPr)
 2. Z dôvodu presunu zvyšných alokovaných finančných prostriedkov na iné oblasti podpory – aktivity

 Informacia o Predcasnom ukonceni vyzvy IROP-CLLD-Q632-512-002 

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH)

z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

v rámci aktivity B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-512-002

Posledná aktualizácia výzvy: 03.01.2022

Dĺžka trvania výzvy: od 24.04.2020 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Aktuálne disponibilná alokácia: 0 €

Termín uzatvorenia výzvy: uzavretá

 • Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

 

Oprávnení žiadatelia: 

 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),
 • združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
 • neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Intenzita pomoci:     

 • 95%

Výška príspevku:   

 • 5 000 – 50 000 €

Termín vyhlásenia výzvy:  

 • 24.04.2020

Typ výzvy: 

 • otvorená

Objem základnej alokácie:  

 • 50 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti: 

 • výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám,
 • rekonštrukcia cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám,
 • budovanie verejného osvetlenia v priamej nadväznosti na výstavbu, alebo rekonštrukciu cyklotrasy,
 • vyhradenie jazdných pruhov pre cyklistov,
 • Investície do doplnkovej infraštruktúry – chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, odpočívadlá,
 • systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia

 

Oznámenia o aktualizácii výzvy IROP-CLLD-Q632-512-002: