Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

6.1.Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj)

 

Kód výzvy: MAS_021/6.1/1

 

 

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   25.05.2023

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP:   26.06.2023

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Akciová spoločnosť (Slovensko),
 • Družstvo (Slovensko),
 • Európska spoločnosť (Slovensko),
 • Európske družstvo (Slovensko),
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko),
 • Podnikateľ- fyzická osoba nezapísaná v OR podnikajúca súčasne ako sam. hosp. roľník (Slovensko),
 • Podnikateľ- fyzická osoba zapísaná v OR podnikajúca súčasne ako sam. hosp. roľník (Slovensko),
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko),
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko),
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko),
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)

Intenzita pomoci:

 • 100%

Výška príspevku: 

 • 50 000 €

Objem základnej alokácie:  

 • 100 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • Oprávnené projekty sú projekty zamerané na začatie podnikateľskej činnosti a rozvoj poľnohospodárskych podnikov mladých poľnohospodárov. Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu zameraného na začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára v oblasti živočíšnej a/alebo rastlinnej výroby.

 

 Dokumenty na stiahnutie:

Výzva zverejnená v systéme ITMS 2014+: