Opatrenie PRV 7.2

momentálne nie je vyhlásená žiadna výzva

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

PRV 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Kód výzvy: MAS_021/7.2/5

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   15.06.2023

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP:   31.07.2023 14.08.2023

Oprávnení žiadatelia:

 • Mestá z územia MAS
 • Obce z územia MAS
 • Združenia obcí s právnou subjektivitou z územia MAS

Intenzita pomoci:

 • 100%

Výška príspevku: 

 • 10 000 – 100 000 €

Objem základnej alokácie:  

 • 321 345,79 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
 • Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.)
 • Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS – CLLD – MAS_021-7.2-5 Aktualizácia 1 – platná od 27.07.2023

Výzva MAS – CLLD – MAS_0217.25

Výzva zverejnená v systéme ITMS 2014+:

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

PRV 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Kód výzvy: MAS_021/7.2/4

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   31.07.2021

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP:   30.09.2021

Oprávnení žiadatelia:

 • Mestá z územia MAS
 • Obce z územia MAS
 • Združenia obcí s právnou subjektivitou z územia MAS

Intenzita pomoci:

 • 100%

Výška príspevku: 

 • 5 000 – 80 000 €

Objem základnej alokácie:  

 • 171 345,79 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
 • Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.)
 • Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS – CLLD – MAS_0217.24

Výzva zverejnená v systéme ITMS 2014+:

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

PRV 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Kód výzvy: MAS_021/7.2/3

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   25.08.2020

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP:   20.11.2020

Oprávnení žiadatelia:

 • Mestá z územia MAS
 • Obce z územia MAS
 • Združenia obcí s právnou subjektivitou z územia MAS

Intenzita pomoci:

 • 100%

Výška príspevku: 

 • 5 000 – 80 000 €

Objem základnej alokácie:  

 • 170 653,34 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
 • Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.)
 • Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva zverejnená v systéme ITMS 2014+:

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

PRV 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Kód výzvy: MAS_021/7.2/2

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   03.06.2019

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP:  (30.9.2019) 31.10.2019

Oprávnení žiadatelia: 

 • Obce a mestá v území MAS
 • Združenia obcí s právnou subjektivitou v území MAS

Intenzita pomoci:

 • 100%

Výška príspevku: 

 • 5 000 – 80 000 €

Objem základnej alokácie:  

 • 255 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti: 

 • Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);
 • zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

 

Oznámenie o aktualizácii č. 1 Výzvy

Oznámenie o aktualizácii č. 2 Výzvy

 

Dokumenty na stiahnutie:

Informačný seminár

 

Informačný seminár k vyhláseným výzvam na opatrenia 7.2 a 7.5 PRV sa uskutoční 19.06.2019

POZVÁNKA

Prezentácie z informačného seminára: