Výzvy IROP

 

 

 

Harmonogram vyziev IROP MPCH verzia 1.0  zverejnené 30.10.2019

Harmonogram vyziev IROP MPCH verzia 1.0  zverejnené 29.3.2019

Aktuálne vyhlásené výzvy

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
 • vyhlásená: 24.04.2020
 • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach v rámci aktivity: 

B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

 • vyhlásená: 24.04.2020
 • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 • vyhlásená: 24.04.2020
 • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

C1 Komunitné sociálne služby
 • vyhlásená: 24.04.2020
 • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

E1 Trhové priestory
 • vyhlásená: 24.04.2020
 • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre Integrovaný regionálny operačný program

Na stiahnutie:

  V rámci projektov implementovaných prostredníctvom Stratégie CLLD žiadateľom prikladáme na zverejnenie aj povinné logá:

   Logo MAS

   Logo LEADER

  Logo EU

  Logo IROP

  Logo MIRRI SR

  Vzor plagátu, ktorý bude vyvesený počas realizácie projektu:

   PLAGAT-IROP-MAS

  UPOZORNENIE: ak prijímateľ disponuje webovou stránkou, je podľa zmluvy o poskytnutí príspevku povinný zverejniť informácie o projekte aj na tejto stránke.

  Vzor plagátu na označenie výstupu projektu:

   PLAGAT-MAS-VYSTUP-PROJEKTU-IROP