Výzvy IROP

 

 

 Harmonogram vyziev IROP MPCH verzia 1.0  zverejnené 19.08.2022

Harmonogram vyziev IROP MPCH verzia 1.0  zverejnené 30.10.2019

Harmonogram vyziev IROP MPCH verzia 1.0  zverejnené 29.3.2019

Zoznam schválených a neschválených ŽoPr

Aktuálne vyhlásené výzvy

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
  • vyhlásená: 24.04.2020
  • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach v rámci aktivity: 

B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

  • vyhlásená: 24.04.2020
  • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

  • vyhlásená: 24.04.2020
  • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

C1 Komunitné sociálne služby
  • vyhlásená: 24.04.2020
  • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

E1 Trhové priestory
  • vyhlásená: 24.04.2020
  • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Na stiahnutie:

V rámci projektov implementovaných prostredníctvom Stratégie CLLD žiadateľom prikladáme na zverejnenie aj povinné logá:

 Logo MAS

 Logo LEADER

 Logo EU

 Logo IROP

 Logo MIRRI SR

Vzor plagátu, ktorý bude vyvesený počas realizácie projektu:

 PLAGAT-IROP-MAS

UPOZORNENIE: ak prijímateľ disponuje webovou stránkou, je podľa zmluvy o poskytnutí príspevku povinný zverejniť informácie o projekte aj na tejto stránke.

 

Vzor plagátu na označenie výstupu projektu:

 PLAGAT-MAS-VYSTUP-PROJEKTU-IROP