Výzvy IROP

 

 

 Harmonogram vyziev IROP MPCH verzia 1.0  zverejnené 19.08.2022

Harmonogram vyziev IROP MPCH verzia 1.0  zverejnené 30.10.2019

Harmonogram vyziev IROP MPCH verzia 1.0  zverejnené 29.3.2019

Aktuálne vyhlásené výzvy

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
 • vyhlásená: 24.04.2020
 • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach v rámci aktivity: 

B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

 • vyhlásená: 24.04.2020
 • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 • vyhlásená: 24.04.2020
 • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

C1 Komunitné sociálne služby
 • vyhlásená: 24.04.2020
 • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

E1 Trhové priestory
 • vyhlásená: 24.04.2020
 • uzávierka: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre Integrovaný regionálny operačný program

Na stiahnutie:

  V rámci projektov implementovaných prostredníctvom Stratégie CLLD žiadateľom prikladáme na zverejnenie aj povinné logá:

   Logo MAS

   Logo LEADER

   Logo EU

   Logo IROP

   Logo MIRRI SR

  Vzor plagátu, ktorý bude vyvesený počas realizácie projektu:

   PLAGAT-IROP-MAS

  UPOZORNENIE: ak prijímateľ disponuje webovou stránkou, je podľa zmluvy o poskytnutí príspevku povinný zverejniť informácie o projekte aj na tejto stránke.

  Vzor plagátu na označenie výstupu projektu:

   PLAGAT-MAS-VYSTUP-PROJEKTU-IROP