Výzvy IROP

 

 

 Harmonogram vyziev IROP MPCH verzia 1.0  zverejnené 24.10.2023

 Harmonogram vyziev IROP MPCH verzia 1.0  zverejnené 19.08.2022

Harmonogram vyziev IROP MPCH verzia 1.0  zverejnené 30.10.2019

Harmonogram vyziev IROP MPCH verzia 1.0  zverejnené 29.3.2019

Zoznam schválených a neschválených ŽoPr

Aktuálne vyhlásené výzvy

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
 • vyhlásená: 24.04.2020
 • uzávierka: uzavretá výzva

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach v rámci aktivity: 

B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

 • vyhlásená: 24.04.2020
 • uzávierka: uzavretá výzva

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 • vyhlásená: 24.04.2020
 • uzávierka: uzavretá výzva

C1 Komunitné sociálne služby
 • vyhlásená: 24.04.2020
 • uzávierka: uzavretá výzva

C2 Terénne a ambulantné služby
 • vyhlásená: 13.11.2023
 • uzávierka: uzavretá výzva

E1 Trhové priestory
 • vyhlásená: 24.04.2020
 • uzávierka: uzavretá výzva

Na stiahnutie:

V rámci projektov implementovaných prostredníctvom Stratégie CLLD žiadateľom prikladáme na zverejnenie aj povinné logá:

 Logo MAS

 Logo LEADER

 Logo EU

 Logo IROP

 Logo MIRRI SR

Vzor plagátu, ktorý bude vyvesený počas realizácie projektu:

 PLAGAT-IROP-MAS

UPOZORNENIE: ak prijímateľ disponuje webovou stránkou, je podľa zmluvy o poskytnutí príspevku povinný zverejniť informácie o projekte aj na tejto stránke.

 

Vzor plagátu na označenie výstupu projektu:

 PLAGAT-MAS-VYSTUP-PROJEKTU-IROP