Chod MAS II

Výzva: IROP-PO5-SC511-2019-51

Projekt: NFP302050AA10

Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho regionálneho fondu v rámci Špecifického ciela 5.1.1 Integrovaného regionálneho operačného programu SR 2014-2020

Začiatok realizácie: 1.11.2019

Koniec realizácie: 31.12.2023

 

Cieľ projektu: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Hlavná aktivita: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovaním stratégií CLLD

 

Rozpočet projektu:  243 190,70 €

Výška NFP: 231 031,16 €

Spolufinancovanie: 12 159,54 €

Popis projektu:

  • v súlade so schválenou Stratégiou CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron je hlavným cieľom projektu dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov a opatrení definovaných v tejto stratégii, 
  • k naplneniu cieľov stratégie a k jej úspešnej implementácii je potrebné zabezpečenie dostatočnej prevádzkovej kapacity Partnerstva MP-ČH (MAS). Kvalitný manažment a jeho, technické a materiálové zabezpečenie je nevyhnutným základom pre to, aby sa implementácia stratégie vôbec mohla realizovať. Manažment a vybavenie MAS je nastavené tak, aby zabezpečovali správny chod organizácie s dôrazom na správnuimplementáciu nástroja CLLD / LEADER,
  • obsahom projektu je zabezpečenie chodu Partnerstva MP-ČH a to v oblasti personálnej, administratívnej, technického a materiálováho vybavenia,
  • okrem toho sa projektom zabezpečuje publicita, informovanosť, propagácia, sieťovanie a vzdelávanie personálu MAS, účasť zamestnancov a členov MAS na stretnutiach s inými MAS, náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD a činnosť orgánov MAS.

 

  Dokumenty na stiahnutie: