Implementácia IROP

  • Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho regionálneho fondu v rámci Špecifického ciela 5.1.1 a 5.1.2 Integrovaného regionálneho operačného programu SR 2014-2020
Názov projektu:  Partnerstvo MPČH – Implementácia IROP
Kód výzvy:  IROP-PO5-SC511/512-2018-28
Projekt.č.:      302051Q632
Zmluva č.:     IROP-Z-302051Q632-511/512-28

 

Začiatok realizácie: 3.2019
Koniec realizácie:   12.2023
Cieľ projektu:   

5.1.1  Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

5.1.2. Zlepšienie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centram a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Hlavná aktivita:   Implementácia CLLD stratégie – IROP
Rozpočet projektu: 894 736,84 €
NFP (IROP):  850 000,00 €
Spolufinancovanie:   44 736,84 €

 

Popis projektu:

  • V súlade so schválenou Stratégiou CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron je hlavným cieľom projektu dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov a opatrení definovaných v tejto stratégii.
  • Projekt je zameraný na implementáciu stanovených opatrení stratégie a napĺňanie špecifických cieľov v oblasti vytvorenia pracovných miest, zvýšenia atraktivity obcí a ich ponuky služieb pre obyvateľstvo. Podpora je zameraná na implementáciu opatrení IROP:
    • 5.1.1.Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
    • 5.1.2 Zlepšenie udržateľnosti vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
  • Realizácia týchto opatrení IROP prispeje k implementácii stratégie v naplánovanom rozsahu a tým riešenie potrieb definovaných v uzemí. Implementácia opatrení CLLD stratégie financovaných prostredníctvom špecifických cieľov IROP bude realizovaná formou financovania konkrétnych projektov konečných užívateľov.