Implementácia IROP

Výzva: IROP-PO5-SC511/512-2018-28

Projekt: NFP302050Q632

Projekt bol podporený zo zdrojov Európskeho regionálneho fondu v rámci Špecifického ciela 5.1.1 Integrovaného regionálneho operačného programu SR 2014-2020

Začiatok realizácie: 3. 2019

Koniec realizácie: 12. 2023

 

Cieľ projektu: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Hlavná aktivita: Implementácia CLLD stratégie

 

Rozpočet projektu: 894 736,84 €

Výška NFP: 850 000 €

Spolufinancovanie: 44 736,84 €

 

Popis projektu:

  • v súlade so schválenou Stratégiou CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron je hlavným cieľom projektu dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov a opatrení definovaných v tejto stratégii.

  • projekt je zameraný na implementáciu stanovených opatrení stratégie a napĺňanie špecifických cieľov v oblasti vytvorenia pracovných miest, zvýšenia atraktivity obcí a ich ponuky služieb pre obyvateľstvo. Podpora je zameraná na implementáciu opatrení IROP:
    • 5.1.1.Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
    • 5.1.2 Zlepšenie udržateľnosti vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach,
  • realizácia týchto opatrení IROP prispeje k implementácii stratégie v naplánovanom rozsahu a tým riešenie potrieb definovaných v území. Implementácia opatrení CLLD stratégie financovaných prostredníctvom špecifických cieľov IROP bude realizovaná formou financovania konkrétnych projektov konečných užívateľov.

 Dokumenty na stiahnutie: