Príručky a usmernenia

pre projekty financované zo zdrojov PRV

Verejné obstarávanie

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

Aktualizácia č. 2 platná od 1.4.2019

Usmernenie PPA 08 2017.zip (504106)

Poznámka:

Usmernenie PPA č. 8 sa nevzťahuje / neuplatňuje na podopatrenia 7.2, 7.4, 7.5 a 7.6.

Žiadateľ je povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020

Usmernenie platné od 15.4.2016

 Usmernenie PPA 07 2016.zip (31157)

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 10/2017 k  posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

Aktualizácia č. 1 platná od 3.6.2019

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020  na webovom sídle PPA

Metodický pokyn platný 9.4.2019

 Metodicky pokyn k zverejnovaniu 20190409.zip (89608)

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 9 /2017 k uplatňovaniu korekcií pri verejnom obstarávaní a obstarávaní
Usmernenie platné od 29.6.2017

 Usmernenie PPA 9 2017.zip (1332707)

VÝDAVKY

Usmernenie PPA č. 16/2018 k pre žiadateľov/prijímateľov NFP v rámci PRV SR 2014-2020, PRV SR 2007-2013

k predkladaniu rozpočtov stavebných investícií.

Usmernenie platné od 23.5.2018

 Usmernenie PPA 16 2018.zip

PUBLICITA, PROPAGÁCIA A INFORMOVANOSŤ

Manuál pre informovanie a komunikáciu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  

Verzia 1 platná od 5.8.2016

 Manual pre informovanie a komunikaciu PRV.pdf