Naša história

Združenie verejno-súkromného partnerstva pre rozvoj Mikroregiónu Muránska planina bolo založené v r. 2001. Jeho zakladateľmi boli mesto Tisovec a obce Muráň, Muránska Lehota, Muránska Huta, Pohronská Polhora a Michalová. Združenie vzniklo ako oficiálna platforma širokého, medzisektorového verejno-súkromného partnerstva pre územie Mikroregiónu  Muránska planina, ktorý bol založené v r. 1997.

Mikroregión bol spoluorganizátorom a hostiteľom Letnej školy vidieka 1998. V roku 1999 bol vypracovaný koncept plánu rozvoja vidieka – „Predpoklady a možnosti rozvoje mikroregiónu Muránskej planiny“. Už ako partnerstvo sme sa podieľali na vydaní kalendára „Víkend v Rudohorí 2002“, aktívne sme sa zapájal do aktivít v rámci regiónu Rudohorie i Horehronie. V roku 2002 bol vydaný propagačný katalóg mikroregiónu Muránska planina, Bol spracovaný Tourism Master plan Muranska planina. V roku 2003 bola zriadená internetová stránka mikroregiónu www.muranskaplanina.com. V Muráni bol zriadený I-Dom, ako informačná kancelária pre mikroregión a NaPaMP. Zrealizovalo sa niekoľko menších projektov, ako vzdelávanie zástupcov samospráv, alebo projekt Muránska planina – spoznajme EÚ.  MR sa aktívne zapojil do projektu „Nech to para tlačí“ na obnovu prevádzky historickej ozubnicovej železnice

V roku 2004 bolo „Verejno-súkromné partnerstvo pre rozvoj Mikroregiónu Muránska planina“ vybraté na realizáciu projektu prípravy územia na program LEADER, ktorá bola financovaná z Technickej pomoci SAPARD cez MP SR. V rokoch 2004 – 2005 sa realizovala aktivizácia občanov územia a za ich aktívnej účasti sa spracovala Integrovaná stratégia rozvoja územia Muránska Planina. Pri spracovaní stratégie sa využili výsledky prípravy PHSR v obciach Mikroregiónu Muránska planina z r. 2003.

V r. 2005 vstúpila do Mikroregiónu Muránska planina aj do partnerstva  obec Čierny Balog, s cieľom vytvoriť územie spĺňajúce podmienky pre prístup LEADER a v roku 2006 sme vydali kalendár podujatí mikroregiónu a prezentačný materiál o prístupe LEADER v mikroregóne.

Koncom r. 2006 a začiatkom r. 2007 sa združenie formálne prispôsobilo pre podmienky prístupu LEADER. Na tejto transformácii sa podieľali okrem pôvodných členov aj ďalší občania a subjekty, ktoré sa aktívne zapojili do tvorby stratégie. V roku 2007 s cieľom posilnenia miestnych kapacít partnerstva sa dohodli jeho zástupcovia  a zástupcovia obcí susediaceho Čiernohronského mikroregiónu o vzájomnej spolupráci a rozšírení pôsobnosti Partnerstva aj na územia obcí Čiernohronského mikroregiónu. Zástupcovia oboch mikroregiónov združených v Partnerstve Muránska Planina – Čierny Hron od roku 2007 spoločne začali pripravovať územie na príjem finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, na prístup LEADER a na komplexný a všestranný rozvoj. V roku 2009 pristúpila do partnerstva trinásta obec – Muránska Dlhá Lúka. Po neúspešnej ŽoNFP v prvom kole súťaže (z dôvodu technického omylu) sa Partnerstvo MP-ČH rozhodlo dopracovať a skvalitniť integrovanú stratégiu do podoby, ktorá uspeje v  druhom kole súťaže.

V októbri 2007 naše partnerstvo zorganizovalo konferenciu za účasti zahraničných partnerov zastúpených maďarskou MAS – Južný Cserhát, poľskou MAS – Turystyczna Podkowa, srbskou MAS – Pivnice, a dvomi českými partnermi MASky Cidlina a Čheský Západ. Účastníkmi konferencie boli zástupcovia BBSK, MP SR , verejno -súkromných partnerstiev Malohontu a Podpoľania. Témou konferencie bola výmena skúseností zahraničných partnerov s programom Leader a prezentácia činnosti rozvoja vidieka slovenských partnerov. V mesiacoch október, november a december boli realizované informačné semináre k príprave územia na Leader.

Za podpory BBSK bol v roku 2007 vydalo prezentačný materiál Muránska planina – Čierny Hron, prezentačné panely, informačný bulletin a pod.

V roku 2008 sme predložili žiadosť o financovanie našej Integrovanej stratégie z Osi 4 Leader PRV. Žiaľ napriek kvalitne pripravenej stratégii sme sa vlastnou chybou vyradili spomedzi úspešných žiadateľov.

V rokoch 2008 a 2009 sme zrealizovali vlastné minigrantové programy pre občanov nášho územia.

V mesiaci február 2009 pristúpila do mikroregiónu Muránska planina a obec Muránska Dlhá Lúka a vzápätí požiadala o prijatie do nášho partnerstva, ktoré sa v tomto roku premenovalo na Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron.

V roku 2010 sme sa opätovne uchádzali o financovanie Integrovanej stratégie územia a opätovne neúspešne

V rokoch 2011-2014 sme aktívne pôsobili v území, realizovali vlastný grantový program Naštartujme s Partnerstvom MPČH, spolupracovai na budobvaní kalstra huculská magistrála, rozvíjali spoluprácu s partnermi.

V roku 2015 pristúpila do Partnerstva posledná obec z územia Čiernohronského mikroregiónu – Lom nad Rimavicou. Zároveń v tomto roku sa realizovalo vypracovanie novej CLLD stratégie rozvoja územia 2016-2023 a predložil sa projektový zámer na financovanie stratégie cez program CLLD.

Prehľad významných aktivít Partnerstva MP-ČH:

r. 2003

 • Projekt prieskum verejnej mienky obyvateľov MR Muránska planina – Spoznajme EÚ podporeného Úradom vlády SR.
 • Projekt  Zvýšenie účasti verejnosti na rozvoji vidieka v MR Muránska planina  – v spolupráci s BB VIPA financovaného s OSF.
 • Komunikácia samospráv s verejnosťou – Tréningy pracovníkov a zástupcov miestnych samospráv.
 • Zriadenie I- Domu v obci Muráň s podporou Okresného úradu práce.
 • Zriadenie prevádzky webovej stránky partnerstva – www.muranskaplanina.com.

r.2004-2006

 • Realizácia projektu prípravy na program LEADER cez program TP SAPARD, zrealizovaných viac ako 20 verejných stretnutí s občanmi a spracovaná základná stratégia rozvoja územia.

r.2006

 • Zrealizovanie I. ročníka mikrograntového programu „Šanca v našom mikroregióne“ zo zdrojov MR Muránska planina.
 • Vydanie kalendára podujatí zo zdrojov MR Muránska planina.

r.2007

 • Realizácia projektu Prípravy územia partnerstva pre program LEADER v rámci podpory BBSK, zrealizovaných viac ako 15 informačných a pracovných verejných stretnutí, spracované     informačné materiály a zrealizovaná medzinárodná konferencie k problematike programu LEADER.
 • Zrealizovanie mikrograntového programu „Šanca v našom mikroregióne“ zo zdrojov MR Muránska planina.
 • Nákup technického vybavenia kancelárie z vlastných zdrojov.
 • Prezentácia na veľtrhu CR v Tisovci.

r.2008

 • Realizácia procesu prípravy Integrovanej stratégie územia, zrealizovaných 17 verejných pracovných stretnutí a workshopov,   vypracovaná ISRÚ VSP Muránska planina na roky 2008-2013 s podporou BBSK a vlastných zdrojov.
 • Rozvíjanie partnerskej spolupráce na úrovni partnerstiev LEADER s partnermi zo SR a zo zahraničia ČR – Společná Cidlina, Poľsko – Turystyczna Podkowa – podpísané zmluvy o spolupráci.
 • Zriadenie vlastnej kancelárie Partnerstva z vlastných zdrojov a zamestnanie manažéra partnerstva.
 • Zrealizovanie mikrograntového programu „Šanca v našom mikroregióne“ zo zdrojov MR Muránska planina.
 • Zrealizovanie  vlastného  grantového  programu  „Naštartujme  s  Partnerstvom  MP-ČH“ z vlastných zdrojov.
 • Vydanie dvoch informačných spravodajov k problematike LEADER.

r.2009

 • Vydanie informačného materiálu k problematike LEADER v území MPČH a vydanie maľovanej mapy územia.
 • Zrealizovanie školenia „Učíme sa písať projekty“ pre záujemcov o finančné zdroje programu LEADER, v spolupráci s VOKA.
 • Zrealizovanie vlastného grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom MP-ČH“ z vlastných zdrojov.
 • Zrealizovanie mikrograntového programu „Šanca v našom mikroregióne“ zo zdrojov MR Muránska planina.
 • Vypracovanie štúdie „Plán aktivít na rozvoj CR v území Partnerstva MP-ČH s podporou BBSK.
 • Realizácia procesu aktualizácie Integrovanej stratégie územia Partnerstva MP-ČH.
 • Prezentácia územia na Dni vidieka v Národnej Rade SR.

r.2010

 • Finalizácia Integrovanej stratégie územia Partnerstva MP-ČH r.2009÷2015.
 • Zrealizovanie mikrograntového programu „Šanca v našom mikroregióne“ zo zdrojov MR Muránska planina.
 • Zrealizovanie  vlastného  grantového  programu  „Naštartujme  s  Partnerstvom  MP-ČH“ z vlastných zdrojov.
 • Rozvíjanie spolupráce s partnermi v SR a v zahraničí.
 • Rozvíjanie spolupráce s partnerstvami v rámci BB kraja.
 • Budovanie  ľudských  kapacít  –  účasť  na  aktivitách  organizovaných  NSRV  (exkurzie, konferencie…).
 • Prezentácia Partnerstva MP- ČH na veľtrhu ITF Slovakiatour. Vydanie informačného spravodaja.
 • Zabezpečenie výstavy CR v Tisovci aj pre partnerov, prezentácia ľudových remesiel, domácich regionálnych špecialít.
 • Pracovné  stretnutia  k  vypracovaniu  Európskej  charty  pre  trvalo  udržateľný  turizmus v území Národného parku Muránska planina.

r. 2011

 • Vydanie informačného materiálu k 10. výročiu založenia Partnerstva s podporou BBSK. Prezentácia Partnerstva MP- ČH na veľtrhu v Krakove, na ITF Slovakiatour.
 • Zrealizovanie  vlastného  grantového  programu  „Naštartujme  s  Partnerstvom  MP-ČH“ z vlastných zdrojov.
 • Budovanie ľudských kapacít – účasť na aktivitách organizovaných NSRV (exkurzie, konferencie…).
 • Spolupráca na spracovaní Akčného plánu a Stratégie rozvoja trvalo udržateľného turizmu v NP Muránska planina v rámci Európskej charty pre trvalo udržateľný turizmus.
 • Vytvorenie Webovej stránky pre obec Drábsko.

r.2012

 • Prezentácia územia Partnerstva na 1. Európskom trhu lokálnych    produktov vo Francúzsku.
 • Prezentácia územia a na Župnom lete a na 6-tich podujatiach konaných  v území Partnerstva.
 • Budovanie  ľudských  kapacít  –  účasť  na  aktivitách  organizovaných  NSRV  (exkurzie, konferencie…).
 • Zrealizovanie vlastného grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom  MP-ČH“ z vlastných zdrojov.
 • Vydanie trojjazyčného propagačného materiálu pre zahraničných návštevníkov.

r.2013

 • Budovanie ľudských kapacít – účasť na aktivitách organizovaných NSRV (exkurzie, konferencie…).
 • Zrealizovanie vlastného grantového programu „Naštartujme  s  Partnerstvom  MP-ČH“ z vlastných zdrojov.
 • Vstup za člena NSS MAS.
 • Prezentácia na 24 podujatiach konaných v území Partnerstva.
 • Spolupráca pri budovaní klastra Huculská magistrála.
 • Rozvíjanie spolupráce so zahraničnými partnermi.

r.2014

 • Zrealizovanie  vlastného  grantového  programu  „Naštartujme  s  Partnerstvom  MP-ČH“ z vlastných zdrojov.
 • Prezentácia na 14-tich podujatiach konaných v území Partnerstva.
 • Spolupráca na výrobe spoločného kalendára „Pozvánka  na Muránsku planinu“ na roky 2015-2016 so SOŠ Tisovec z projektu Ekosystémové služby v chránených územiach.
 • Budovanie ľudských kapacít – účasť na aktivitách organizovaných NSRV (exkurzie, konferencie…).
 • Spolupráca na spracovaní Marketingovej stratégie Muránska planina – Čierny Hron (Huculská magistrála).

r. 2015

 • Príprava CLLD stratégie rozvoja územia, organizovanie pracovných stretnutí s verejnosťou.
 • Vypracovanie ŽoNFP  v rámci výzvy pre podopatrenie PRV 19.1 Prípravná podpora.
 • Prezentácia územia a na 3-och podujatiach konaných v území Partnerstva.
 • Zrealizovanie vlastného grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom  MP-ČH“ z vlastných zdrojov.
 • Vypracovanie ŽoNFP na projektový zámer Stratégia CLLD Muránska planina – Čierny Hron