Opatrenie PRV 8.5

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS_021/8.5/1

 

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   20.06.2023

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP:   31.07.2023 19.08.2023

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • Cirkevná organizácia (Slovensko)
 • Družstvo (Slovensko)
 • Európska spoločnosť (Slovensko)
 • Európske družstvo (Slovensko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Nešpecifikovaná právna forma (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Príspevková organizácia (Slovensko)
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod. (Slovensko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 • Štátny podnik (Slovensko)
 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)

Intenzita pomoci:

 • 100%

Výška príspevku: 

 • 10 000 – 100 000 €

Objem základnej alokácie:  

 • 110 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty acentrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy,
 • zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov, a to hlavne:
  • výrobou a inštaláciou hniezdnych búdok pre dutinové hniezdiče (predovšetkým pôtik kapcavý, sova obyčajná, sovadlhochvostá) a hmyzožravé spevavce,
  • výrobou a inštaláciou iných prvkov infraštruktúry biodiverzity pre ochranu, resp. podporu chránených druhov živočíchov.

 

Oznámenie o Aktualizácii č 1 Výzvy MAS-021-8.5-1 

 

 Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS – CLLD – MAS_021-8.5-1 Aktualizácia 1 – platná od 27.07.2023

Výzva MAS – CLLD – MAS_0218.5-1

 

Výzva zverejnená v systéme ITMS 2014+: