Opatrenie PRV 4.2

momentálne nie je vyhlásená žiadna výzva

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

Kód výzvy: MAS_021/4.2/2

 

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   31.07.2021

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP:   30.09.2021

 

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • Družstvo (Slovensko)
 • Európska spoločnosť (Slovensko)
 • Európske družstvo (Slovensko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Nešpecifikovaná právna forma (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís. v OR podnikajúca súčasne ako sam. hosp. roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís. v OR podnikajúca súčasne ako sam. hosp. roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)

Intenzita pomoci:

 • 55%

Výška príspevku: 

 • 5 000 – 40 000 €

Objem základnej alokácie:  

 • 120 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti: 

 • Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
 • Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
 • Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
 • Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
 • Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
 • Pivovarnícko – sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
 • Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osiva sadív
 • Obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane produktov s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít podľa osobitného predpisu(nariadenie EÚ č. 1151/2012, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013).
 • Výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok).
 • Stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete – príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie.
 • Nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, nákladných automobilov a prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh.
 • Zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej výrobnej praxe. Investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní.

 

 Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS – CLLD – MAS_0214.22

Výzva zverejnená v systéme ITMS 2014+:

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

Kód výzvy: MAS_021/4.2/1

Aktualizácia výzvy:   30.09.2020

 

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   25.08.2020

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP:   20.11.2020

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • Družstvo (Slovensko)
 • Európska spoločnosť (Slovensko)
 • Európske družstvo (Slovensko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Nešpecifikovaná právna forma (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís. v OR podnikajúca súčasne ako sam. hosp. roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís. v OR podnikajúca súčasne ako sam. hosp. roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)

Intenzita pomoci:

 • 55%

Výška príspevku: 

 • 5 000 – 40 000 €

Objem základnej alokácie:  

 • 120 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti: 

 • Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
 • Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
 • Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
 • Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
 • Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
 • Pivovarnícko – sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
 • Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osiva sadív
 • Obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane produktov s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít podľa osobitného predpisu(nariadenie EÚ č. 1151/2012, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013).
 • Výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok).
 • Stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete – príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie.
 • Nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, nákladných automobilov a prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh.
 • Zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej výrobnej praxe. Investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva zverejnená v systéme ITMS 2014+: