Orgány Partnerstva

Prijatím funkcie v ktoromkoľvek orgáne Partnerstva MP-ČH sa člen zaväzuje k iniciatíve a dobrovoľníckej aktivite;  nesplnením tohto záväzku sa pôsobenie člena v orgáne končí:

 • automaticky v prípade minimálne dvoch neospravedlnených absencií,
 • v ostatných prípadoch pasivity – uznesením Rady Partnerstva MP-ČH, respektíve uznesením Revíznej komisie pre členov Revíznej komisie.

 1. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia združenia a je najvyšším orgánom Partnerstva MP-ČH.
 2. Valné zhromaždenie zvoláva Rada Partnerstva MP-ČH podľa potreby, najmenej však raz ročne.
 3. Valné zhromaždenie vykonáva v rámci svojich kompetencií nasledovné činnosti:
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 • volí a odvoláva členov Rady Partnerstva MP-ČH a Revíznu komisiu,
 • schvaľuje stratégiu CLLD a jej aktualizácie,
 • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
 • rozhoduje o výške ročného členského príspevku prípadne mimoriadnom členskom príspevku,
 • schvaľuje etický kódex Partnerstva MP-ČH, ak ho má Partnerstvo MP-ČH spracovaný,
 • rozhoduje o vylúčení člena v prípade hrubého porušenia stanov,
 •  iné v súlade so stratégiou CLLD.
 1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním členov. Žiadna záujmová skupina v zmysle bodu 4., článku I. týchto stanov nesmie mať viac ako 49 % hlasovacích práv. Váha hlasu jednotlivých členov – zástupcov záujmových skupín je určovaná nasledovne
 • v prípade, ak žiadna zo záujmových skupín nemá zastúpenie počtu členov viac ako 49% z celkovej členskej základne platí, že výška váhy hlasu každého člena = 1,
 • v prípade ak počet členov niektorej zo záujmových skupín presiahne podiel viac ako 49% z celkového počtu členov členskej základne, potom váhy hlasov sa prepočítajú tak, aby skupine s najvyšším počtom členov bolo pridelených celkovo 49% hlasovacích práv a 51% sa rozdelí pomerne podľa počtu členov medzi ostatné dve skupiny tak, aby žiadna skupina nemala viac ako 49% hlasovacích práv. Váha hlasu člena sa vypočíta ako podiel pridelenej výšky hlasovacích práv pre záujmovú skupinu a počtu členov záujmovej skupiny,
 • výška váhy hlasu sa eviduje v aktuálnom Zozname členov (Personálnej matici).
 1. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak sú prítomní členovia Partnerstva, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov Partnerstva; t.j. viac ako 50 % všetkých hlasov (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám).
 2. Valné zhromaždenie rozhoduje vždy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám) okrem prípadu uvedeného v bode 7 tohto článku.
 3. O zlúčení, prípadne zániku Partnerstva MP-ČH a spôsobe likvidácii majetku rozhoduje 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov.
 4. Mimoriadne Valné zhromaždenie môže byť zvolané na základe podnetu minimálne 30% členov Partnerstva MP-ČH, alebo na základe podnetu minimálne 50% členov Rady Partnerstva MP-ČH.
  Dokumenty na stiahnutie:  
 1. Medzi zasadnutiami valného zhromaždenia organizuje, koordinuje a riadi činnosť združenia Rada Partnerstva MP-ČH (ďalej len Rada)
 2. Rada zároveň vykonáva funkciu výkonného orgánu miestnej akčnej skupiny a štatutári Partnerstva MP-ČH sú poverení vystupovať v mene
 3. Rada Partnerstva MP-ČH:
 • má najmenej 9 členov, pričom počet členov musí byť nepárny a o počte členov rozhoduje Valné zhromaždenie,
 • je volená Valným zhromaždením tak, aby žiadna záujmová skupina nemala podiel zastúpenia viac ako 49 % členov Rady, pričom v nej musí byť  zastúpená každá záujmová skupina,
 • je volená na dobu štyroch rokov,
 • mandát člena Rady zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo jeho odvolaním Valným zhromaždením,
 • za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu,
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania;
 • schádza sa podľa potreby, najmenej však 3 x ročne,
 • je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov,
 • rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, každý člen má 1 hlas,
 • zo svojich členov volí predsedu a podpredsedu Rady,
 • rozhoduje o prijatí nových členov,
 • vyberá a menuje do funkcie manažéra Partnerstva resp. MAS a likvidátora,
 • spravuje majetok a finančné prostriedky Partnerstva MP-ČH,
 • na realizáciu úloh združenia zriaďuje kanceláriu Partnerstva MP-ČH (resp. kanceláriu MAS).
 • zodpovedá za vypracovanie stratégie CLLD a uchádza sa o jej finančnú podporu
 • podieľa sa na riadení a koordinácii práce Kancelárie Partnerstva MP-ČH,
 • zodpovedá za zabezpečenie spolufinancovania činnosti Partnerstva MP-ČH,
 • riadi sa etickým kódexom, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie,
 • riadi sa schváleným rokovacím poriadkom,
 • schvaľuje interné vykonávacie predpisy a smernice,
 • zriaďuje pracovné skupiny podľa potreby,
 • vedie evidenciu členov v Zozname členov (Personálnej matici), vrátane zaradenia členov do záujmových skupín a priradenia výšky hlasu každému  členovi.
 • Rada v prípade získania finančnej podpory na realizáciu stratégie CLLD a získania štatútu MAS:
 • zodpovedá za implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu,
 • zriaďuje výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor MA
 • volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút,
 • vymenúva a odvoláva členov monitorovacieho výboru MAS a schvaľuje jeho štatút,
 • menuje manažéra MAS,
 • vedie zoznam hodnotiteľov
 • zriaďuje kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov, manažovanie činnosti MAS a realizáciu úloh Partnerstva,
 • dozerá spolu s monitorovacím výborom na realizáciu podporených projektov,
 • schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
 • schvaľuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, jej zmeny a prípadné zrušenie,
 • realizuje iné náležitosti stanovené v stratégii CLLD.

Členovia Rady:

1.  Milecová Irena, FO (občiansky sektor)  – predsedníčka partnerstva

e-mail: irena.milecova@centrum.sk

2. Jenča Peter, Obec Valaská (verejný sektor)

e-mail: starosta@valaska.sk

3.  Marian Szentandrássi, Obec Muránska Huta (verejný sektor)

e-mail: starosta@muranskahuta.sk

4.  Pindiaková Katarína, Obec Pohronská Polhora (verejný sektor)

e-mail: pindiakova@gmail.com

5. Hlaváčik Róbert, Obec Čierny Balog (verejný sektor)

e-mail: prednosta@ciernybalog.sk

6. Zdenko Pochop, NOVÁ BURDA – obnova turistického informačného centra, Tisovec (občiansky sektor)

e-mail: zpochop@gmail.com

7. Buchta Róbert, TO KOS Rimavská dolina, Tisovec (občiansky sektor)

e-mail: buchtar@centrum.sk

8. Vetráková Beata, OZ T4, Tisovec (občiansky sektor)

e-mail: vetrakovabea@centrum.sk

9. Zuzana Giertlová, SZČO, Čierny Balog  (podnikateľský sektor)

e-mail: zuzana.giertl@gmail.com

 

Dokumenty na stiahnutie:

Mgr. Irena Milecová – predsedníčka

e-mail: irena.milecova@centrum.sk

tel. č.: 0918 118 034

 

Mgr. Róbert Hlaváčik – podpredseda

e-mail: robert.hlavacik@gmail.com

tel. č.: 0905 633 808

 

Beata Vetráková – podpredsedníčka

e-mail: vetrakovabea@centrum.sk

 

Predseda:

 • je volený Radou Partnerstva MP-ČH spomedzi jej členov na dobu 4 roky,
 • je  štatutárom a najvyšším reprezentantom a zástupcom Partnerstva MP-ČH navonok,
 • zvoláva a riadi zasadnutia Rady Partnerstva MP-ČH,
 • podrobnosti jeho pôsobenia upravuje Organizačný poriadok Partnerstva MP-ČH.

 

Podpredseda:

 • je volený z členov Rady Partnerstva MP-ČH na dobu 4 roky,
 • je  štatutárom, reprezentantom a zástupcom Partnerstva MP-ČH navonok,
 • zastupuje predsedu a koná v mene Partnerstva iba v čase jeho neprítomnosti alebo na základe jeho poverenia,
 • podrobnosti jeho pôsobenia upravuje Organizačný poriadok Partnerstva MP-ČH.

 

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom Partnerstva MP-ČH.
 2. Volí ju Valné zhromaždenie na dobu 4 rokov.
 3. Revízna komisia:
 • má 3 členov, pričom minimálne 1 člen je zástupcom ZSVS a minimálne 1 člen je zástupcom ZSPS, alebo ZSOS, nakoľko Revízna komisia nemá rozhodovacie právomoci, nemusí spĺňať podmienku podľa Článku I, ods. 5 týchto stanov, každý člen Revíznej komisie má 1 hlas.
 • zo svojich členov si volí predsedu,
 • za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu,
 • kontroluje:
  • dodržiavanie stanov,
  • vnútorných vykonávacích predpisov,
  • plnenie všetkých uznesení a nariadení Valného zhromaždenia a Rady,
  • hospodárenie Partnerstva MP-ČH,
 • upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 • prerokováva a rieši sťažnosti členov,
 • o hospodárení a o svojej činnosti vyhotovuje správu a predkladá ju Valnému zhromaždeniu,
 • mandát člena Revíznej komisie zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo jeho odvolaním Valným zhromaždením.
 1. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia, okrem členstva v najvyššom orgáne.

 Dokumenty na stiahnutie:

 

Členovia Revíznej komisie:

1. Libor Mladší, anarchy.sk, s.r.o (podnikateľský sektor)

e-mail: planina@planina.sk

2.  Katarína Belicová, OZ ZDAR (občianske sektor)

e-mail: belicovak@gmail.com

3. Jozef Katreniak, Obec Lom nad Rimavicou (verejný sektor)

e-mail: starosta@lnr.sk

Výkonné orgány zabezpečujú chod Partnerstva MP-ČH a plnenie uznesení, úloh a rozhodnutí Valného zhromaždenia, Rady a štatutárov.

Za svoju činnosť sa zodpovedajú Rade a Valnému zhromaždeniu.

Manažérsky tím

 • menuje ho Rada Partnerstva MP-ČH podľa potreby,
 • zabezpečuje manažment a realizáciu rozvojovej stratégie podľa implementačných pravidiel,
 • zabezpečuje finančný manažment a účtovníctvo Partnerstva MP-ČH,
 • pomáha pri manažovaní projektov členov Partnerstva MP-ČH a realizátorov rozvojovej stratégie,
 • spolupracuje s Radou Partnerstva MP-ČH a ostatnými orgánmi.

Výberová komisia

 • zriaďuje a menuje ju Rada Partnerstva MP-ČH podľa potreby,
 • hodnotí a navrhuje Rade Partnerstva MP-ČH projekty na realizáciu rozvojovej stratégie v zmysle stratégie a implementačných pravidiel,
 • dohliada na konflikt záujmov a transparentnosť pri výbere projektov,
 • pri svojej činnosti sa riadi schváleným štatútom, rokovacím poriadkom a ďalšími usmerneniami  pre hodnotenie a výber projektov.

Monitorovací výbor

 • je menovaný Radou Partnerstva MP-ČH na dobu 4 roky,
 • riadi sa vypracovanými schválenými usmerneniami pre monitorovanie a hodnotenie,
 • v stanovených termínoch predkladá monitorovacie a hodnotiace správy Rade Partnerstva MP-ČH.

Pracovné skupiny

 • vytvára ich Rada Partnerstva MP-ČH podľa potrieb pre rôzne oblasti činnosti Partnerstva MP-ČH,
 • tvoria sa z členov Partnerstva MP-ČH, prípadne prizvaných expertov,
 • sú poradným orgánom a pripravujú návrhy pre Radu Partnerstva MP-ČH,
 • podieľajú sa na zabezpečovaní spolufinancovania činnosti Partnerstva MP-ČH v súlade so stanovami a rozvojovou stratégiou.

 Hodnotiaca komisia

 • zriaďuje sa podľa potreby pre účely Grantového programu Partnerstva MP-ČH