Orgány Partnerstva

Prijatím funkcie v ktoromkoľvek orgáne Partnerstva MP-ČH sa člen zaväzuje k iniciatíve a dobrovoľníckej aktivite;  nesplnením tohto záväzku sa pôsobenie člena v orgáne končí:

 • automaticky v prípade minimálne dvoch neospravedlnených absencií,
 • v ostatných prípadoch pasivity – uznesením Rady Partnerstva MP-ČH, respektíve uznesením Revíznej komisie pre členov Revíznej komisie.

 1. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia združenia a je najvyšším orgánom Partnerstva MP-ČH.
 2. Valné zhromaždenie zvoláva Rada Partnerstva MP-ČH podľa potreby, najmenej však raz ročne.
 3. Valné zhromaždenie vykonáva v rámci svojich kompetencií nasledovné činnosti:
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 • volí a odvoláva členov Rady Partnerstva MP-ČH a Revíznu komisiu,
 • schvaľuje stratégiu CLLD a jej aktualizácie,
 • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
 • rozhoduje o výške ročného členského príspevku prípadne mimoriadnom členskom príspevku,
 • schvaľuje etický kódex Partnerstva MP-ČH, ak ho má Partnerstvo MP-ČH spracovaný,
 • rozhoduje o vylúčení člena v prípade hrubého porušenia stanov,
 •  iné v súlade so stratégiou CLLD.
 1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním členov. Žiadna záujmová skupina v zmysle bodu 4., článku I. týchto stanov nesmie mať viac ako 49 % hlasovacích práv. Váha hlasu jednotlivých členov – zástupcov záujmových skupín je určovaná nasledovne
 • v prípade, ak žiadna zo záujmových skupín nemá zastúpenie počtu členov viac ako 49% z celkovej členskej základne platí, že výška váhy hlasu každého člena = 1,
 • v prípade ak počet členov niektorej zo záujmových skupín presiahne podiel viac ako 49% z celkového počtu členov členskej základne, potom váhy hlasov sa prepočítajú tak, aby skupine s najvyšším počtom členov bolo pridelených celkovo 49% hlasovacích práv a 51% sa rozdelí pomerne podľa počtu členov medzi ostatné dve skupiny tak, aby žiadna skupina nemala viac ako 49% hlasovacích práv. Váha hlasu člena sa vypočíta ako podiel pridelenej výšky hlasovacích práv pre záujmovú skupinu a počtu členov záujmovej skupiny,
 • výška váhy hlasu sa eviduje v aktuálnom Zozname členov (Personálnej matici).
 1. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak sú prítomní členovia Partnerstva, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov Partnerstva; t.j. viac ako 50 % všetkých hlasov (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám).
 2. Valné zhromaždenie rozhoduje vždy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám) okrem prípadu uvedeného v bode 7 tohto článku.
 3. O zlúčení, prípadne zániku Partnerstva MP-ČH a spôsobe likvidácii majetku rozhoduje 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov.
 4. Mimoriadne Valné zhromaždenie môže byť zvolané na základe podnetu minimálne 30% členov Partnerstva MP-ČH, alebo na základe podnetu minimálne 50% členov Rady Partnerstva MP-ČH.
  Dokumenty na stiahnutie:  
 1. Medzi zasadnutiami valného zhromaždenia organizuje, koordinuje a riadi činnosť združenia Rada Partnerstva MP-ČH (ďalej len Rada)
 2. Rada zároveň vykonáva funkciu výkonného orgánu miestnej akčnej skupiny a štatutári Partnerstva MP-ČH sú poverení vystupovať v mene
 3. Rada Partnerstva MP-ČH:
 • má najmenej 9 členov, pričom počet členov musí byť nepárny a o počte členov rozhoduje Valné zhromaždenie,
 • je volená Valným zhromaždením tak, aby žiadna záujmová skupina nemala podiel zastúpenia viac ako 49 % členov Rady, pričom v nej musí byť  zastúpená každá záujmová skupina,
 • je volená na dobu štyroch rokov,
 • mandát člena Rady zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo jeho odvolaním Valným zhromaždením,
 • za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu,
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania;
 • schádza sa podľa potreby, najmenej však 3 x ročne,
 • je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov,
 • rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, každý člen má 1 hlas,
 • zo svojich členov volí predsedu a podpredsedu Rady,
 • rozhoduje o prijatí nových členov,
 • vyberá a menuje do funkcie manažéra Partnerstva resp. MAS a likvidátora,
 • spravuje majetok a finančné prostriedky Partnerstva MP-ČH,
 • na realizáciu úloh združenia zriaďuje kanceláriu Partnerstva MP-ČH (resp. kanceláriu MAS).
 • zodpovedá za vypracovanie stratégie CLLD a uchádza sa o jej finančnú podporu
 • podieľa sa na riadení a koordinácii práce Kancelárie Partnerstva MP-ČH,
 • zodpovedá za zabezpečenie spolufinancovania činnosti Partnerstva MP-ČH,
 • riadi sa etickým kódexom, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie,
 • riadi sa schváleným rokovacím poriadkom,
 • schvaľuje interné vykonávacie predpisy a smernice,
 • zriaďuje pracovné skupiny podľa potreby,
 • vedie evidenciu členov v Zozname členov (Personálnej matici), vrátane zaradenia členov do záujmových skupín a priradenia výšky hlasu každému  členovi.
 • Rada v prípade získania finančnej podpory na realizáciu stratégie CLLD a získania štatútu MAS:
 • zodpovedá za implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu,
 • zriaďuje výberovú komisiu MAS a monitorovací výbor MA
 • volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút,
 • vymenúva a odvoláva členov monitorovacieho výboru MAS a schvaľuje jeho štatút,
 • menuje manažéra MAS,
 • vedie zoznam hodnotiteľov
 • zriaďuje kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov, manažovanie činnosti MAS a realizáciu úloh Partnerstva,
 • dozerá spolu s monitorovacím výborom na realizáciu podporených projektov,
 • schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
 • schvaľuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, jej zmeny a prípadné zrušenie,
 • realizuje iné náležitosti stanovené v stratégii CLLD.

Členovia Rady:

1.  Milecová Irena, Mesto Tisovec (verejný sektor)  – predsedníčka partnerstva

e-mail: irena.milecova@centrum.sk

2. Jenča Peter, Obec Valaská (verejný sektor)

e-mail: starosta@valaska.sk

3.  Marian Szentandrássi, Obec Muránska Huta (verejný sektor)

e-mail: starosta@muranskahuta.sk

4.  Pindiaková Katarína, Obec Pohronská Polhora (verejný sektor)

e-mail: pindiakova@gmail.com

5. Hlaváčik Róbert, OZ Pekný deň, Valaská (občiansky sektor)

e-mail: prednosta@ciernybalog.sk

6. Heretová Michaela, OZ Vydra, Čierny Balog (občiansky sektor)

e-mail: vydra@vydra.sk

7. Buchta Róbert, TO KOS Rimavská dolina, Tisovec (občiansky sektor)

e-mail: buchtar@centrum.sk

8. Vetráková Beata, OZ T4, Tisovec (občiansky sektor)

e-mail: vetrakovabea@centrum.sk

9. Zuzana Giertlová, SZČO, Čierny Balog  (podnikateľský sektor)

e-mail: zuzana.giertl@gmail.com

 

Dokumenty na stiahnutie:

Mgr. Irena Milecová – predsedníčka

e-mail: irena.milecova@centrum.sk

tel. č.: 0918 118 034

 

Mgr. Róbert Hlaváčik – prednosta

e-mail:

tel. č.: 0905 633 808

 

Beata Vetráková – podpredsedníčka

e-mail: vetrakovabea@centrum.sk

 

Predseda:

 • je volený Radou Partnerstva MP-ČH spomedzi jej členov na dobu 4 roky,
 • je  štatutárom a najvyšším reprezentantom a zástupcom Partnerstva MP-ČH navonok,
 • zvoláva a riadi zasadnutia Rady Partnerstva MP-ČH,
 • podrobnosti jeho pôsobenia upravuje Organizačný poriadok Partnerstva MP-ČH.

 

Podpredseda:

 • je volený z členov Rady Partnerstva MP-ČH na dobu 4 roky,
 • je  štatutárom, reprezentantom a zástupcom Partnerstva MP-ČH navonok,
 • zastupuje predsedu a koná v mene Partnerstva iba v čase jeho neprítomnosti alebo na základe jeho poverenia,
 • podrobnosti jeho pôsobenia upravuje Organizačný poriadok Partnerstva MP-ČH.

 

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom Partnerstva MP-ČH.
 2. Volí ju Valné zhromaždenie na dobu 4 rokov.
 3. Revízna komisia:
 • má 3 členov, pričom minimálne 1 člen je zástupcom ZSVS a minimálne 1 člen je zástupcom ZSPS, alebo ZSOS, nakoľko Revízna komisia nemá rozhodovacie právomoci, nemusí spĺňať podmienku podľa Článku I, ods. 5 týchto stanov, každý člen Revíznej komisie má 1 hlas.
 • zo svojich členov si volí predsedu,
 • za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu,
 • kontroluje:
  • dodržiavanie stanov,
  • vnútorných vykonávacích predpisov,
  • plnenie všetkých uznesení a nariadení Valného zhromaždenia a Rady,
  • hospodárenie Partnerstva MP-ČH,
 • upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 • prerokováva a rieši sťažnosti členov,
 • o hospodárení a o svojej činnosti vyhotovuje správu a predkladá ju Valnému zhromaždeniu,
 • mandát člena Revíznej komisie zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo jeho odvolaním Valným zhromaždením.
 1. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia, okrem členstva v najvyššom orgáne.

 Dokumenty na stiahnutie:

 

Členovia Revíznej komisie:

1. Libor Mladší, anarchy.sk, s.r.o (podnikateľský sektor)

e-mail: planina@planina.sk

2.  Katarína Belicová, OZ ZDAR (občianske sektor)

e-mail: belicovak@gmail.com

3. Jozef Katreniak, Obec Lom nad Rimavicou (verejný sektor)

e-mail: starosta@lnr.sk

 1. Výkonné orgány zabezpečujú chod Partnerstva MP-ČH a plnenie uznesení, úloh a rozhodnutí Valného zhromaždenia, Rady a štatutárov.
 2. Za svoju činnosť sa zodpovedajú Rade a Valnému zhromaždeniu.
 3. Manažérsky tím
 • menuje ho Rada Partnerstva MP-ČH podľa potreby,
 • zabezpečuje manažment a realizáciu rozvojovej stratégie podľa implementačných pravidiel,
 • zabezpečuje finančný manažment a účtovníctvo Partnerstva MP-ČH,
 • pomáha pri manažovaní projektov členov Partnerstva MP-ČH a realizátorov rozvojovej stratégie,
 • spolupracuje s Radou Partnerstva MP-ČH a ostatnými orgánmi.
 1. Výberová komisia
 • zriaďuje a menuje ju Rada Partnerstva MP-ČH podľa potreby,
 • hodnotí a navrhuje Rade Partnerstva MP-ČH projekty na realizáciu rozvojovej stratégie v zmysle stratégie a implementačných pravidiel,
 • dohliada na konflikt záujmov a transparentnosť pri výbere projektov,
 • pri svojej činnosti sa riadi schváleným štatútom, rokovacím poriadkom a ďalšími usmerneniami  pre hodnotenie a výber projektov.
 1. Monitorovací výbor
 • je menovaný Radou Partnerstva MP-ČH na dobu 4 roky,
 • riadi sa vypracovanými schválenými usmerneniami pre monitorovanie a hodnotenie,
 • v stanovených termínoch predkladá monitorovacie a hodnotiace správy Rade Partnerstva MP-ČH.
 1. Pracovné skupiny
 • vytvára ich Rada Partnerstva MP-ČH podľa potrieb pre rôzne oblasti činnosti Partnerstva MP-ČH,
 • tvoria sa z členov Partnerstva MP-ČH, prípadne prizvaných expertov,
 • sú poradným orgánom a pripravujú návrhy pre Radu Partnerstva MP-ČH,
 • podieľajú sa na zabezpečovaní spolufinancovania činnosti Partnerstva MP-ČH v súlade so stanovami a rozvojovou stratégiou.

 

Monitorovací výbor

Po udelení štatútu MAS (miestna akčná skupina) Verejno-súkromnému partnerstvu Muránska planina Ministerstvom pôdohospodárstva SR RADA zriadi monitorovací výbor losovaním.
Monitorovací výbor je výkonný orgán VSP zriadený pre účely monitoringu a kontroly projektov predložených na základe výziev VSP.

Monitorovací výbor zriaďuje Rada VSP na 4 roky a zodpovedá za svoju činnosť Rade VSP. Výbor zasadá minimálne raz ročne.

Monitorovací výbor je zložený minimálne z 5-tich členov – expertov, ktorí sú vybraní na základe výberu Rady tak, aby bol zachovaný princíp partnerstva, zabezpečená vyvážená participácia žien a mužov, členom výboru nemusí byť člen VSP

Predpokladom členstva vo výbore sú:

 • bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony
 • odborná spôsobilosť
 • pôsobnosť v území MAS
 • znalosť územia MAS.

 

Úlohy Monitorovacieho výboru:

 • fyzický monitoring a hodnotenie realizovaných projektov v rámci stratégie,
 • vypracovávanie správ o monitoringu za ročné odobia
 • administratívne a obsahové hodnotenie projektov na základe schválených monitorovacích kritérií
 • vyhodnotenie výziev a navrhovanie opatrení na zlepšenie realizácie projektov
 • podanie návrhu Rade VSP na okamžité zastavenie financovania projektu.
 • spracovanie návrhov na zlepšenie implementácie prostriedkov VSP na území MAS
 • spracovanie návrhov pre žiadateľov, na skvalitnenie podaných projektov

 

Činnosť Monitorovacej komisie sa končí uplynutím jej funkčného obdobia, alebo jej odvolaním. Odvoláva ju Rada VSP. Predseda odovzdá novému predsedovi svoju funkciu na prvom zasadaní novovymenovanej komisie a následne mu odovzdá všetky záznamy a náležitosti súvisiace s jeho predchádzajúcou činnosťou.