Opatrenie PRV 4.1

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

 

 

Kód výzvy: MAS_021/4.1/1

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   20.06.2023

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP:   31.07.2023 19.08.2023

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Akciová spoločnosť (Slovensko),
 • Družstvo (Slovensko),
 • Európska spoločnosť (Slovensko),
 • Európske družstvo(Slovensko),
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko),
 • Nešpecifikovaná právna forma (Slovensko),
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko),
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúcasúčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko),
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko),
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko),
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísanýv obchodnom registri (Slovensko),
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko),
 • Verejná obchodná spoločnosť(Slovensko),
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)

Intenzita pomoci:

 • 90%

Výška príspevku: 

 • 10 000 – 100 000 €

Objem základnej alokácie:  

 • 150 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • Investície do obstarania technického a technologického vybavenia špecializovanej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu.
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špecializovanej rastlinnejvýroby vrátane prípravy staveniska.
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku.
 • Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami.
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátaneprípravy staveniska.
 • Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických apriemyselných hnojív a ostatných substrátov s cieľom lepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou.
 • Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy.

 

Oznamenie o Aktualizacii c 1 Vyzvy MAS-021-4.1-1

 Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS – CLLD – MAS-021-4.1-1 Aktualizácia 1 – platná od 27.07.2023

Výzva MAS – CLLD – MAS_0214.1-1 

 

Výzva zverejnená v systéme ITMS 2014+: