Opatrenie PRV 6.4

momentálne nie je vyhlásená žiadna výzva

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Kód výzvy: MAS_021/6.4/2

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   31.07.2021

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP:   30.09.2021

Oprávnení žiadatelia:

 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • Európska spoločnosť (Slovensko)
 • Európske družstvo (Slovensko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Nešpecifikovaná právna forma (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba nezapís.v OR podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba nezapís.v OR podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba zapís.v OR podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba zapís.v OR podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona (Slovensko)
 • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri (Slovensko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)

Intenzita pomoci:

 • 55%

Výška príspevku: 

 • 5 000 – 80 000 €

Objem základnej alokácie:  

 • 300 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • založenie nového podniku – považuje sa vznik mikropodniku alebo malého podniku vo vidieckej oblasti, za účelom vykonávania činnosti oprávnenej na podporu v rámci tohto podopatrenia. Za nový podnik sa považuje podnik, ktorý vznikol najskôr v deň vyhlásenia výzvy príslušnej MAS) alebo
 • rozšírenie kapacity existujúceho podniku (za rozšírenie kapacity existujúceho podniku sa berie rozšírenie existujúcej kapacity z dôvodu ďalšej investície (napr. zvýšenie počtu lôžok, počtu vyrobených výrobkov, výkonu,kapacity výrobnej linky, alebo zariadenia, kapacity areálu,plochy areálu, počtu poskytnutých služieb a pod.)minimálne o 25 % alebo
 • diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti (za diverzifikáciu činnosti podniku na produkty, ktoré predtým neboli predmetom činnosti žiadateľa sa považuje:
  • začatie vykonávania činností, ktoré pred dátumom vyhlásenia výzvy nemal uvedené ako predmet činnosti v oprávnení podnikať (napr. nemal ich zapísané v obchodnom registri, t.j. nemal zapísané napr. služby ubytovania a projekt rieši investíciu do ubytovacieho zariadenia) alebo
  • začatie poskytovania služieb, ktoré predtým neposkytoval (napr. poskytoval ubytovacie služby, ale neposkytoval služby wellness a predmetom projektu sú sauny) alebo
  • začatie produkcie výrobkov, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti (napr. vyrábal hliníkové okná a teraz diverzifikoval výrobu aj na plastové okná a predmet projektu je nákup stojov na túto výrobu).

 Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS – CLLD – MAS_0216.42

 

Výzva zverejnená v systéme ITMS 2014+:

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie:

6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Kód výzvy: MAS_021/6.4/1

Aktualizácia výzvy: 30.09.2020

Termín vyhlásenia a zverejnenia výzvy:   25.08.2020

Termín uzavretia predkladania ŽoNFP:   20.11.2020

Oprávnení žiadatelia:

 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • Európska spoločnosť (Slovensko)
 • Európske družstvo (Slovensko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Nešpecifikovaná právna forma (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba nezapís.v OR podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba nezapís.v OR podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba zapís.v OR podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba zapís.v OR podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona (Slovensko)
 • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri (Slovensko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)

Intenzita pomoci:

 • 55%

Výška príspevku: 

 • 5 000 – 80 000 €

Objem základnej alokácie:  

 • 300 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • založenie nového podniku – považuje sa vznik mikropodniku alebo malého podniku vo vidieckej oblasti, za účelom vykonávania činnosti oprávnenej na podporu v rámci tohto podopatrenia. Za nový podnik sa považuje podnik, ktorý vznikol najskôr v deň vyhlásenia výzvy príslušnej MAS) alebo
 • rozšírenie kapacity existujúceho podniku (za rozšírenie kapacity existujúceho podniku sa berie rozšírenie existujúcej kapacity z dôvodu ďalšej investície (napr. zvýšenie počtu lôžok, počtu vyrobených výrobkov, výkonu,kapacity výrobnej linky, alebo zariadenia, kapacity areálu,plochy areálu, počtu poskytnutých služieb a pod.)minimálne o 25 % alebo
 • diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti (za diverzifikáciu činnosti podniku na produkty, ktoré predtým neboli predmetom činnosti žiadateľa sa považuje:
  • začatie vykonávania činností, ktoré pred dátumom vyhlásenia výzvy nemal uvedené ako predmet činnosti v oprávnení podnikať (napr. nemal ich zapísané v obchodnom registri, t.j. nemal zapísané napr. služby ubytovania a projekt rieši investíciu do ubytovacieho zariadenia) alebo
  • začatie poskytovania služieb, ktoré predtým neposkytoval (napr. poskytoval ubytovacie služby, ale neposkytoval služby wellness a predmetom projektu sú sauny) alebo
  • začatie produkcie výrobkov, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti (napr. vyrábal hliníkové okná a teraz diverzifikoval výrobu aj na plastové okná a predmet projektu je nákup stojov na túto výrobu).

Dokumenty na stiahnutie:

 

Výzva zverejnená v systéme ITMS 2014+: