Výzvy na odborných hodnotiteľov

Dokumenty a právne predpisy SR a EÚ pre hodnotenie projektov:

Strategia CLLD MPCH verzia 4.0 2022

Výzva MAS – CLLD – MAS_0214.21

Výzva MAS – CLLD – MAS_0216.41

Výzva MAS – CLLD – MAS_0217.23

Výzva MAS – CLLD – MAS_0217.42

Výzva MAS – CLLD – MAS_0217.53

 Výzva MAS 021-7.2-2 Partnerstva  MP-ČH

 Výzva MAS 021-7.5-1 Partnerstva  MP-ČH

 Výberové a hodnotiace kritériá Partnerstva MP-ČH

 Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.1 aktuálna verzia 1.1 platná od 20.5.2019

 Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020 – aktuálna verzia 1.8 platná od 16.11.2018

 Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 aktuálna modifikácia 4. Platná od 27.11.2018

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1303/2013 zo 17.decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1305/2014 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č.1698/2005

 Zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – aktuálne znenie 1.5.2018

Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – aktuálne znenie 1.1.2019