Opatrenie IROP 5.1.2

Aktivita C1

OZNAM, dňa 12.12.2023

MAS Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron oznamuje žiadateľom, že  ku dňu 29.12.2023 bude z dôvodu vyčerpania alokácie vyčlenenej na danú výzvu predčasne uzatvorená výzva !!!

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného

príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH)

z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

v rámci aktivity C1 Komunitné sociálne služby

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-512-006

 

Dĺžka trvania výzvy: od 1.10.2022 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Aktuálne disponibilná alokácia: 806,34 €

Termín uzatvorenia výzvy: otvorená

 • uzávierka 1. hodnotiaceho kola je 30.11.2022
 • ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca

 

Oprávnení žiadatelia: 

 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),
 • združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
 • neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

 

Intenzita pomoci:      

 • 95%

Výška príspevku:   

 • 806,34 €

Termín vyhlásenia výzvy:  

 • 1.10.2022

Typ výzvy: 

 • otvorená

Objem základnej alokácie:  

 • 17 404,74 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického vybavenia

 

Dokumenty na stiahnutie:

Celá výzva na stiahnutie vo forme “zip”:

 

OZNAM

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vydáva oznámenie o predčasnom uzatvorení výzvy

na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-512-004

Dátum vydania oznámenia:

16.08.2022

Dátum ukončenia výzvy:

01.09.2022

Dôvod ukončenia výzvy:

Z dôvodu aktualizácie Implementačného modelu CLLD v rámci IROP vo verzii 1.9 účinnej od 4.8.2022.

Pre danú aktivitu C1 bude následne vyhlásená nová výzva

 

Deň uzatvorenia 10. hodnotiaceho kola výzvy (posledný deň predloženia žiadosti o príspevok):

31.08.2022

Informacia o Predcasnom ukonceni vyzvy IROP-CLLD-Q632-512-004

 

 

 

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného

príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Partnerstvo MP-ČH)

z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

v rámci aktivity C1 Komunitné sociálne služby

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q632-512-004

Posledná aktualizácia výzvy: 03.01.2022

 

Dĺžka trvania výzvy: od 24.04.2020 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

Termín uzatvorenia výzvy: 31.08.2022

 • ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca

 

Oprávnení žiadatelia: 

 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),
 • združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
 • neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

 

Intenzita pomoci:      

 • 95%

Výška príspevku:   

 • 5 000 – 90 000 €

Termín vyhlásenia výzvy:  

 • 24.04.2020

Typ výzvy: 

 • otvorená

Objem základnej alokácie:  

 • 90 000 €

Rozsah a oprávnené činnosti:

 • zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického vybavenia

 

Oznámenia o aktualizácii výzvy IROP-CLLD-Q632-512-004: