Opatrenie IROP 5.1.2

Zlepšenie udržateľnosti vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

 

Oprávnení žiadatelia: 

 • Mestá a obce v území MAS

 • Združenia miest a obcí v území MAS

 • Občianske združenia

 • Neziskové organizácie

 • Cirkevné organizácie

Intenzita pomoci:  

 • 95% verejný sektor / 55% súkromný sektor

Výška príspevku: 

 • 5 000 – 90 000 €

Predpokladaný termín výzvy:  

 • 2Q/2020

Objem základnej alokácie:  

 • 270 000 € (verejný sektor)

 •  50 000 € (súkromný sektor)

Rozsah a oprávnené činnosti: 

 • rozvoj základnej infraštruktúry (zriaďovanie alebo rekonštrukcia zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb, zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb, rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb, infraštruktúra komunitných centier, výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom podpory lokálnych producentov)

 • dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel

 • výstavba, modernizácia, rekonštrukcia  zastávok, staníc, parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom,

 • zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod.

 • sociálne služby a komunitné služby