Výzva 01/2019/OH 7.2

Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou – „Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) vyhlasuje

Výzvu č. MP-ČH 01/2019/OH 7.2

na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

 

Dátum vyhlásenia výzvy:   30.05.2019

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie 

do zoznamu odborných hodnotiteľov:  

31.07.2019
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do:  12.08.2019

 

 Dokumenty na stiahnutie: