Hodnotiaca komisia

zriaďuje sa podľa potreby pre účely Grantového programu Partnerstva MPČH