Monitorovací výbor

Po udelení štatútu MAS (miestna akčná skupina) Verejno-súkromnému partnerstvu Muránska planina Ministerstvom pôdohospodárstva SR RADA zriadi monitorovací výbor losovaním.
Monitorovací výbor je výkonný orgán VSP zriadený pre účely monitoringu a kontroly projektov predložených na základe výziev VSP.

Monitorovací výbor zriaďuje Rada VSP na 4 roky a zodpovedá za svoju činnosť Rade VSP. Výbor zasadá minimálne raz ročne.

Monitorovací výbor je zložený minimálne z 5-tich členov – expertov, ktorí sú vybraní na základe výberu Rady tak, aby bol zachovaný princíp partnerstva, zabezpečená vyvážená participácia žien a mužov, členom výboru nemusí byť člen VSP

Predpokladom členstva vo výbore sú:

 • bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony
 • odborná spôsobilosť
 • pôsobnosť v území MAS
 • znalosť územia MAS.

 

Úlohy Monitorovacieho výboru:

 • fyzický monitoring a hodnotenie realizovaných projektov v rámci stratégie,
 • vypracovávanie správ o monitoringu za ročné odobia
 • administratívne a obsahové hodnotenie projektov na základe schválených monitorovacích kritérií
 • vyhodnotenie výziev a navrhovanie opatrení na zlepšenie realizácie projektov
 • podanie návrhu Rade VSP na okamžité zastavenie financovania projektu.
 • spracovanie návrhov na zlepšenie implementácie prostriedkov VSP na území MAS
 • spracovanie návrhov pre žiadateľov, na skvalitnenie podaných projektov

 

Činnosť Monitorovacej komisie sa končí uplynutím jej funkčného obdobia, alebo jej odvolaním. Odvoláva ju Rada VSP. Predseda odovzdá novému predsedovi svoju funkciu na prvom zasadaní novovymenovanej komisie a následne mu odovzdá všetky záznamy a náležitosti súvisiace s jeho predchádzajúcou činnosťou.