Revízna komisia

 

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom Partnerstva MP-ČH.
 2. Volí ju Valné zhromaždenie na dobu 4 rokov.
 3. Revízna komisia:
 • má 3 členov, pričom minimálne 1 člen je zástupcom ZSVS a minimálne 1 člen je zástupcom ZSPS, alebo ZSOS, nakoľko Revízna komisia nemá rozhodovacie právomoci, nemusí spĺňať podmienku podľa Článku I, ods. 5 týchto stanov, každý člen Revíznej komisie má 1 hlas.
 • zo svojich členov si volí predsedu,
 • za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu,
 • kontroluje:
  • dodržiavanie stanov,
  • vnútorných vykonávacích predpisov,
  • plnenie všetkých uznesení a nariadení Valného zhromaždenia a Rady,
  • hospodárenie Partnerstva MP-ČH,
 • upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 • prerokováva a rieši sťažnosti členov,
 • o hospodárení a o svojej činnosti vyhotovuje správu a predkladá ju Valnému zhromaždeniu,
 • mandát člena Revíznej komisie zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo jeho odvolaním Valným zhromaždením.
 1. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia, okrem členstva v najvyššom orgáne.

 Na stiahnutie:

Zoznam členov Revíznej komisie:

1. Libor Mladší, anarchy.sk, s.r.o (podnikateľský sektor)

e-mail: planina@planina.sk

2.  Katarína Belicová, OZ ZDAR (občianske sektor)

e-mail: belicovak@gmail.com

3. Jozef Katreniak, Obec Lom nad Rimavicou (verejný sektor)

e-mail: starosta@lnr.sk