Štatutári

Mgr. Irena Milecová - predsedníčka

Mgr. Róbert Hlaváčik - podpredseda

Beata Vetráková - podpredsedníčka

Predseda:

  • je volený Radou Partnerstva MP-ČH spomedzi jej členov na dobu 4 roky,
  • je  štatutárom a najvyšším reprezentantom a zástupcom Partnerstva MP-ČH navonok,
  • zvoláva a riadi zasadnutia Rady Partnerstva MP-ČH,
  • podrobnosti jeho pôsobenia upravuje Organizačný poriadok Partnerstva MP-ČH.

 

Podpredseda:

  • je volený z členov Rady Partnerstva MP-ČH na dobu 4 roky,
  • je  štatutárom, reprezentantom a zástupcom Partnerstva MP-ČH navonok,
  • zastupuje predsedu a koná v mene Partnerstva iba v čase jeho neprítomnosti alebo na základe jeho poverenia,
  • podrobnosti jeho pôsobenia upravuje Organizačný poriadok Partnerstva MP-ČH.