Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia združenia a je najvyšším orgánom Partnerstva MP-ČH.
 2. Valné zhromaždenie zvoláva Rada Partnerstva MP-ČH podľa potreby, najmenej však raz ročne.
 3. Valné zhromaždenie vykonáva v rámci svojich kompetencií nasledovné činnosti:
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 • volí a odvoláva členov Rady Partnerstva MP-ČH a Revíznu komisiu,
 • schvaľuje stratégiu CLLD a jej aktualizácie,
 • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
 • rozhoduje o výške ročného členského príspevku prípadne mimoriadnom členskom príspevku,
 • schvaľuje etický kódex Partnerstva MP-ČH, ak ho má Partnerstvo MP-ČH spracovaný,
 • rozhoduje o vylúčení člena v prípade hrubého porušenia stanov,
 •  iné v súlade so stratégiou CLLD.
 1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním členov. Žiadna záujmová skupina v zmysle bodu 4., článku I. týchto stanov nesmie mať viac ako 49 % hlasovacích práv. Váha hlasu jednotlivých členov – zástupcov záujmových skupín je určovaná nasledovne
 • v prípade, ak žiadna zo záujmových skupín nemá zastúpenie počtu členov viac ako 49% z celkovej členskej základne platí, že výška váhy hlasu každého člena = 1,
 • v prípade ak počet členov niektorej zo záujmových skupín presiahne podiel viac ako 49% z celkového počtu členov členskej základne, potom váhy hlasov sa prepočítajú tak, aby skupine s najvyšším počtom členov bolo pridelených celkovo 49% hlasovacích práv a 51% sa rozdelí pomerne podľa počtu členov medzi ostatné dve skupiny tak, aby žiadna skupina nemala viac ako 49% hlasovacích práv. Váha hlasu člena sa vypočíta ako podiel pridelenej výšky hlasovacích práv pre záujmovú skupinu a počtu členov záujmovej skupiny,
 • výška váhy hlasu sa eviduje v aktuálnom Zozname členov (Personálnej matici).
 1. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak sú prítomní členovia Partnerstva, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov              Partnerstva; t.j. viac ako 50 % všetkých hlasov (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám).
 2. Valné zhromaždenie rozhoduje vždy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým                skupinám) okrem prípadu uvedeného v bode 7 tohto článku.
 3. O zlúčení, prípadne zániku Partnerstva MP-ČH a spôsobe likvidácii majetku rozhoduje 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov.
 4. Mimoriadne Valné zhromaždenie môže byť zvolané na základe podnetu minimálne 30% členov Partnerstva MP-ČH, alebo na základe        podnetu minimálne 50% členov Rady Partnerstva MP-ČH.