Výkonné orgány

 1. Výkonné orgány zabezpečujú chod Partnerstva MP-ČH a plnenie uznesení, úloh a rozhodnutí Valného zhromaždenia, Rady a štatutárov.
 2. Za svoju činnosť sa zodpovedajú Rade a Valnému zhromaždeniu.
 3. Manažérsky tím
 • menuje ho Rada Partnerstva MP-ČH podľa potreby,
 • zabezpečuje manažment a realizáciu rozvojovej stratégie podľa implementačných pravidiel,
 • zabezpečuje finančný manažment a účtovníctvo Partnerstva MP-ČH,
 • pomáha pri manažovaní projektov členov Partnerstva MP-ČH a realizátorov rozvojovej stratégie,
 • spolupracuje s Radou Partnerstva MP-ČH a ostatnými orgánmi.
 1. Výberová komisia
 • zriaďuje a menuje ju Rada Partnerstva MP-ČH podľa potreby,
 • hodnotí a navrhuje Rade Partnerstva MP-ČH projekty na realizáciu rozvojovej stratégie v zmysle stratégie a implementačných pravidiel,
 • dohliada na konflikt záujmov a transparentnosť pri výbere projektov,
 • pri svojej činnosti sa riadi schváleným štatútom, rokovacím poriadkom a ďalšími usmerneniami  pre hodnotenie a výber projektov.
 1. Monitorovací výbor
 • je menovaný Radou Partnerstva MP-ČH na dobu 4 roky,
 • riadi sa vypracovanými schválenými usmerneniami pre monitorovanie a hodnotenie,
 • v stanovených termínoch predkladá monitorovacie a hodnotiace správy Rade Partnerstva MP-ČH.
 1. Pracovné skupiny
 • vytvára ich Rada Partnerstva MP-ČH podľa potrieb pre rôzne oblasti činnosti Partnerstva MP-ČH,
 • tvoria sa z členov Partnerstva MP-ČH, prípadne prizvaných expertov,
 • sú poradným orgánom a pripravujú návrhy pre Radu Partnerstva MP-ČH,
 • podieľajú sa na zabezpečovaní spolufinancovania činnosti Partnerstva MP-ČH v súlade so stanovami a rozvojovou stratégiou.