Projekt č.: 5/2010

Žiadateľ: Zbojská s.r.o.

Názov projektu: Dokončenie náučného chodníka „Zbojníka Jakuba Surovca“

Anotácia projektu: Na existujúcej turistickej trase Čertovou dolinou, ktorá prechádza územím NP Muránska Planina je vybudovaný zážitkový edukačný chodník so zameraním na spoznanie životného prostredia ktorým prechádza. Chodník vychádza z histórie, kedy bol v minulosti používaný furmanmi, horármi, valachmi a inými ľuďmi. O tejto histórii sa návštevníci dozvedia z informačných panelov, na ktoré plánujeme použiť finančné prostriedky z tohto projektu. Chodník zároveň nadväzuje na poznávací chodník  sedlo Zbojská – sedlo Chlipavice, na ktorom premáva vyhliadkový autobus Zbojnícka strela a ktorý je možno absolvovať aj peši i na koňoch.

Schválená výška finančného príspevku: 400,00 EUR.

Na Slovensku je viac ako 230 náučných chodníkov. V regióne Tisovec – Pohronská Polhora sa nachádza len jeden náučný chodník na Hradovú. Z toho je vyplýva, že náš región patrí v tomto smere na Slovensku medzi posledné, pričom máme čo ponúknuť aj u nás. Túto skutočnosť sme sa ako neformálna skupina občanov za pomoci OZ Zbojská a spoločnosť Zbojská, s.r.o. rozhodli zmeniť, a preto sme si naplánovali  vybudovať  zážitkový a edukačný chodníka pod názvom „ Náučný chodník zbojníka Jakuba Surovca“.  Trasa chodníka vedie na časti existujúceho turistického chodníka zvaného Rudná magistrála a je krátkym vybočením do Čertovej doliny. Lokalita Zbojská, ktorou prechádza červeno značená Rudná magistrála, je bohatá na prírodné, historické a technické zaujímavosti  sústredené na malom území. Prírodné hodnoty tu reprezentuje PR Čertova dolina a jej okolie kvôli zaujímavej geologickej skladbe s množstvom krasových javov a málo narušenej prírode bohatej na vzácne druhy rastlín a živočíchov. História sedla Zbojská siaha ešte do dôb pred známejšími zbojníkmi kedy tu žil pustovný mních, po ktorom zostal názov kopca „Remetisko“. Neskôr tu pôsobili zbojníci družiny Jakuba Surovca, ktorí sa schovávali v neďalekej Čertovej jaskyni. Sedlom prechádza technická pamiatka Zubačka stúpajúca skalnatými svahmi Čertovej doliny cez    35 m vysoké viadukty. Chodník má svoju rôznorodú históriu, v minulosti bol využívaný zbojníkmi ukrývajúcimi sa v neďalekej jaskyni, furmanmi a pochôdzkarmi železníc, vo vojnových časoch ho využívali partizánske jednotky. Ďalším dôvodom projektu zmapovania a vybudovania náučného chodníka na území regiónu Tisovec – Pohronská Polhora je nedostatočná  informovanosť širokej aj odbornej verejnosti o existencii mnohých tunajších prírodných výtvorov a technických pamiatok, o ich vzniku, význame, ale hlavne o ich ochrane a ich dôvode ochrany.

Ako neformálna skupina za pomoci OZ Zbojská a spoločnosti Zbojská, s.r.o. sme sa chceli týmto projektom pripojiť k realizácii prírodovedného a humanitného vzdelávania v teréne a environmentálnej výchovy smerujúcej k ochrane prírody. Samozrejme, že chodník je určený aj pre širokú laickú a odbornú verejnosť, školy v prírode a pre netradičné získavanie informácií o prírodných hodnotách  tejto lokality. V rámci projektu sme vybudovali  sedem informačných panelov, ktorých témami sú Sedlo Zbojská – Zbojnícky dvor, Vrch Remetisko a tajomný mních, Poľovníctvo, Lesníctvo, Zubačka, PR Čertova dolina, Ovčiarstvo. Panely sú osadené na trase chodníka, ktorý vedie aj popri prirodzenom koryte potoka Furmanec v Čertovej doline a je vybudovaní bez výrazného zásahu do prírody. Turistické doznačenie celého chodníka bolo zrealizované značkárom  KST  v zastúpený Jaroslavom Brndiarom. Projekt bol zrealizovaný v spolupráci s NP Muránska planina, Speleoklubom Tisovec, Lesmi SR š.p. Banská Bystrica, obcou Pohronská Polhora a mestom Tisovec. Projekt bol podporený nenávratným finančným príspevkom z grantu „Šanca v našom mikroregióne“ vo výške 380,00 € od Mikroregiónu Muránska planina,  z grantu „ Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron vo výške 400 € od Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron a z dotácie VUC vo výške 300 €. Projekt bol dofinancovaný z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti Zbojská, s.r.o. vo výške 1 240 €.

                Nakoľko lokalitu Zbojská a tiež región Muránska Planina a Čierny Hron navštevuje mnoho zahraničných návštevníkov z praxe vyplynulo, že je potrebné vybudované informačné panely preložiť aj do cudzích jazykov. Z toho dôvodu OZ Zbojská, o.z.  vypracovalo projekt propagácie „Náučného chodníka zbojníka Jakuba Surovca“, v rámci ktorého bol vytvorený propagačný materiál v anglickom, ruskom a v nemeckom jazyku a to preklad 7 ks panelov, ktoré sú umiestnené na trase chodníka. V rámci tohto projektu bola zabezpečená aj tlač anglických a ruských propagačných materiálov v počte 500 ks. Projekt bol podporený nenávratným finančným príspevkom z grantu „ Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron vo výške 360 € od Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron  a dofinancovaný z vlastných finančných prostriedkov vo výške 140 €.