Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky / prieskum trhu

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“)

Zákazka na dodanie služby § 3 ods. 4  zákona

Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron, ako obstrávateľ v zmysle § 8 odsek (1) písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) prostredníctvom tejto výzvy realizuje prieskum trhu pre určenie predpokladanej  hodnoty  zákazky  v súlade  s  §  6 ods. 1 zákona  č.  343/2015  Z.  z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade ak predpokladaná hodnota zákazky neprekročí 5000,- € bez DPH, predložené ponuky budú posudzované ako súťažné cenové ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

Zabezpečenie sieťovej verzie účtovného softvéru na vedenie podvojného účtovníctva pre neziskové organizácie a mzdovej agendy 

A./ Predpokladaná hodnota zákazky

 1. Identifikácia obstarávateľa:   Obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c)  ZVO:

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:

PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA – ČIERNY HRON

Sídlo:                         Daxnerova 1112, Tisovec 980 61

Štatutárny zástupca:  Mgr. Irena Milecová

IČO:                           37890972

DIČ:                           2021890739

IČ DPH:                     nie sme platcami DPH

E-mail:                        partnerstvompch@gmail.com

Internetová stránka:   www.muranskaplanina.com

Bankové spojenie:      Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:                        SK32 0900 0000 0051 3941 3574

 1. Miesto predloženia/doručenia ponuky:   Nám. Dr. V. Clementisa 87, Tisovec, 980 61
 2. Predmet obstarávania:

Zabezpečenie sieťovej verzie účtovného softvéru na vedenie podvojného účtovníctva pre neziskové organizácie a softvéru mzdovej agendy.

 1. Lehota na predloženie ponuky:  20. marec 2018 do 15:00 hod rozhodujúci je dátum doručenia
 2. Spôsob predloženia ponuky:  emailom / poštou / osobne
 3. Pokyny na zostavenie ponuky:
 • cenová ponuka vypracovaná do formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 1 výzvy vrátane kompletných identifikačných údajov.
 • fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia). Tento doklad sa predkladá iba v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle obstarávateľa.

Podmienky predloženia cenovej ponuky: Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť predloženia ponuky v tlačenej alebo v elektronickej forme. V prípade úspešného uchádzača, ktorý predložil ponuku elektronicky, bude tento  vyzvaný, aby predložil svoju ponuku v originálnom vyhotovení.

Ponuky predložiť v jednom vyhotovení formou Cenovej ponuky v lehote na predkladanie ponúk.

Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.

Ponuku predložiť emailom s názvom „Cenová ponuka Uctovny a mzdovy softver“ – na email: partnerstvompch@gmail.com, alebo osobne / poštou v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka Účtovný a mzdový softvér “

 1. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
 • dodanie sieťovej verzie účtovného softvéru na vedenie podvojného účtovníctva pre neziskovú organizáciu a mzdovej účtovnej agendy,
 • softvér musí byť funkčný pre vedenie účtovníctva a mzdovej agendy minimálne jednej firmy v sieťovom prostredí s prístupom z viacerých PC,
 • funkčnosť softvéru musí byť garantovaná bez časového obmedzenia,
 • účtovníctvo nemusí obsadohať skladovú evidenciu a knihu jázd,
 • účtovníctvo musí obsahovať : hlavnú knihu, pokladničnú knihu, knihu pohľadávok a záväzkov, evidenciu DPH, evidenciu majetku,
 • výstupné zostavy z účtovníctva musia byť kompatibilné s MS Office, musia byť v PDF a XML formáte,
 • účtovníctvo musí obsahovať aj modul Daňové priznanie s výstupnými zostavami v PDF a XML formáte a s prepojením  na hlavnú knihu účtovníctva,
 • v prípade mzdovej agendy o dodanie mzdového softvéru pre maximálne 100 zamestnancov, ktorého súčasťou je aj personalistika a štatistické výkazy,
 • výstupné zostavy pre poisťovne a finančnú správu musia byť v XML formáte. Všetky výstupné zostavy zo mzdového účtovníctva musia byť kompatibilné s MS Office, musia byť v PDF a XML formáte.
 • súčasťou dodávky softvéru musí byť
  • možnosť bezplatného zaškolenia na účtovnom a mzdovom softvéri,
  • pravidelný upgrade cez vzdialený prístup,
  • možnosť inštalácia softvéru a technická podpora cez vzdialený prístup,
  • možnosť voliť rôzne výstupné zostavy zo softvéru podľa požiadaviek obstarávateľa.

B./ Prieskum trhu

Ďalšie Podmienky pre pre prípad ak predpokladaná hodnota zákazky neprekročí 5000,- € bez DPH, kedy predložené ponuky budú posudzované ako súťažné cenové ponuky.

 1. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

Miesto dodania:  Nám. Dr. V. Clementisa 87, Tisovec, 980 61

 1. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Predmet obstarávania sa bude realizovať do 30.4.2018 vystavením objednávky na dodanie softvéru podľa opisu predmetu zákazky.

Predpokladaný začiatok plnenia:  26.3.2018

Predpokladaný koniec plnenia: 30.4.2018

 1. Typ zmluvy/objednávky, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude Objednávka alebo Kúpna zmluva uzatvorená podľa Obchodného zákonníka v platnom znení.

 1. Rozdelenie predmetu zákazky:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v písomnej forme.

 1. Variantné riešenie: neumožňuje sa
 2. Financovanie predmetu zákazky:  Integrovaný regionálny opereračný program
 3. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky. V ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane DPH, v eurách. V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH, bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky v eurách.

 1. Podmienky účasti

Osobné postavenie uchádzača

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, príp. ekvivalentný doklad (postačí obyčajná kópia alebo elektronický výpis z príslušného registra, resp. sken v prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe. Tento doklad sa predkladá iba v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle obstarávateľa.

 1. Otváranie ponúk:  20. 3. 2018 o 15:30 hod v kancelárii obstarávateľa Nám. Dr. V. Clementisa 87, Tisovec, 980 61
 2. Postup pri vyhodnocovaní ponúk:

Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné, bez účasti uchádzačov. Verejný obstarávateľ  bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky administratívne požiadavky verejného obstarávateľa na obsah ponuky stanovené vo Výzve. Tieto ponuky  budú ďalej vyhodnocované kvalitatívne podľa kritéria hodnotenia určeného vo Výzve.

Úspešnému uchádzačovi bude následne doručené oznámenie prijatí ponuky a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

Úspešnému uchádzačovi bude následne doručené oznámenie o vystavení objednávky, alebo uzavretí zmluvy.

V prípade, že počas realizácie zákazky úspešný uchádzač stratí schopnosť poskytovať službu/dodávať tovar/stavebné práce verejný obstarávateľ osloví s ponukou na dodanie predmetu zákazky ďalšieho uchádzača podľa poradia úspešnosti.

 1. Lehota viazanosti ponúk:  bez viazanosti
 2. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Igor Pašmík, PhDr,

Tel.: 0903 556 326

Email: partnerstvompch@gmail.com

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
 • Ostarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle ustanovení a pokynov Zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle Výzvy na predloženie ponuky.
 • Obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.
 • Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel.
 • Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania:
  • ak nebude predložená žiadna ponuka,
  • ak ani jeden z uchádzačov nesplní podmienky účasti a požiadavky stanovené výzvou,
  • ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
 • Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

 

Na stiahnutie:

Prílohy:

Kompletná výzva v zip. formáte