Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky / prieskum trhu

Vec: Vyzvanie na predloženie cenovej ponuky

Partnerstvo MP-ČH ako verejný obstarávateľ  – osoba postupujúca podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás týmto ako oprávneného dodávateľa tovaru  vyzýva na predloženie ponuky na verejné obstarávanie zákazky v zmysle § 117 ZVO (zákazka s nízkou hodnotou) o verejnom obstarávaní

Názov zákazky: Zasadací stôl

Vyplnenú a podpísanú Cenovú ponuku v prílohe je potrebné poslať emailom/poštou/osobne najneskôr do 29.1.2019 do 12.00 hod.

Na stiahnutie: