Dom smútku - výmena výplní otvorov

Obec Pohronská Polhora

Výška príspevku: 9 211,88 €

Súčasný stav domu smútku v obci Pohronská Polhora je už spoločensky neuspokojivý, nedôstojný a nepostačujúci účelu súčasného využitia. Zásluhy na tom má viacero faktorov akonapríklad prírodné vplyvy, ale tiež vek stavby. Obec sa preto rozhodla objekt zrekonštruovať do podoby plne využiteľnej pre miestne obyvateľstvo.

Predmetom projektu je rekonštrukcia spočívajúca vo výmene otvorových výplnína objekte domu smútku (okná, vchodové dvere, presklené steny), s cieľom zlepšenia podmienok na adekvátne, plnohodnotné a úctivé organizovanie obradov. Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo. Nové (projektom riešené) vonkajšie výplne otvorov budovy domu smútku sú navrhnuté hliníkové alt. plastové, atypické. Klampiarske výrobky oplechovania okien, stien sú navrhnuté z hliníkového plechu vo farebnom odtieni okien, stien, a to v antracitovej farbe. Zasklievanie okien, vstupných dverí, presklených stien bude realizované izolačným trojsklom. Nové výplne otvorov sú navrhnuté v súlade s vyhláškou č. 532/2002. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.