Komunitné centrum Horehronie

Centrum príležitostí Valaská – ZMR

Celková výška projektu: 78 521,33 €

Výška príspevku: 74 595,25 €

Žiadateľ v súčasnosti prevádzkuje Komunitné centrum pre ktoré slúžia priestory na prvom poschodí riešenej budovy. Komunitné centrum je zariadené základným vybavením a pozostáva z priestorov zasadačky s maximálnou kapacitou 70 klientov a z priestorov pre vzdelávanie a pre deti a mládež s maximálnou kapacitou 30 klientov a zároveň administratívnych priestorov centra. V súčasnosti Komunitné centrum obslúži v priemere mesačne 272 klientov. Žiadateľ je registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb.

Zameriava sa na: 

  • poskytnutie možnosti trávenia zmysluplného času pre miestnych obyvateľov
  • zvýšenú motiváciu klientov na návštevu KC a využívania komunitných sociálnych služieb(KS)
  • zvýšenie kapacity a počtu klientov využívajúcich KS
  • zlepšenie spolunažívania majority a rómskej menšin

Zámerom projektu cez MAS je dobudovanie moderného komplexného komunitného centra ako súčasti Multifunkčného centra Horehronie. V projekte sú riešené viaceré záujmové oblasti – spoločenská zóna vrátane vzdelávacej, relaxačná zóna, fitnes zóna a zázemie.