Komunitné centrum Muráň - dovybavenie výpočtovou technikou

Obec Muráň

Celková výška projektu: 17 472,00 €

Výška príspevku: 16 598,40 €

Komunitné centrum Muráň bolo zriadené v máji 2015 prostredníctvom NP Komunitné centrá. Obec Muráň zariadila priestory komunitného centra kancelárskym nábytkom, základným materiálovým a technickým vybavením, tiež materiálom potrebným pre efektívne fungovanie komunitného centra (výtvarné a školské pomôcky, hry, stolnotenisový stôl a pod). KC Muráň má ku koncu novembra 2021 233 užívateľov. Poradenstvo robíme pre užívateľov vo veku 15 a viac, skupinové aktivity navštevujú deti vo veku 4 – 15 rokov a mládež 15 – 18 rokov. Dospelí užívatelia od 18 rokov navštevujú aktivity málo, nakoľko nie sú pre nich príťažlivé, čo sa týka ich záujmov. Dennodenným používaním sa vybavenie na športové aktivity a herňu opotrebovali. Počas fungovania a formovania skupiny užívateľov, ktorí navštevujú aktivity v KC sa vyšpecifikovali aj potreby a záujmy, čo samozrejme prinieslo aj požiadavky na materiálovo – technické vybavenie. Rovnako situácia s COVID 19 priniesla požiadavky, ktoré sa zamestnanci KC snažili a snažia zabezpečiť hlavne zo súkromných zdrojov.

Cieľom projektu bola zabezpečenie KC Muráň výpočtovou a kancelárskou technikou (počítače, príslušenstvo k PC – tlačiareň, monitor, slúchadlá, klávesnica  a pod., notebooky, interaktívna tabuľa, dataprojektor)