Muráň, externé ambulantné služby - mikrobus

Obec Muráň

Celková výška projektu: 69 295,24 €

Výška príspevku: 65 830,47 €

Obec Muráň s počtom 1 236 obyvateľov leží v Banskobystrickom kraji, v okrese Revúca. Okres Revúca bol dňa 15.12.2015 Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR zaradený medzi najmenej rozvinuté regióny. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6 – násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie. Je subjektom územnej samosprávy a  bola zriadená ako právnická osoba v roku 1990, a to zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za účelom zabezpečenia výkonu miestnej samosprávy v snahe zabezpečiť starostlivosť o všestranný rozvoj  územia obce a o potreby jej obyvateľov. Obec Muráň je zapísaná v Atlase rómskych komunít 2019, podiel MRK na celkovom počte obyvateľov obce predstavuje 31 – 40 %. Dlhodobo sa podieľa na realizácii opatrení smerujúcich k zlepšeniu sociálno – ekonomickej situácie v obci a blízkom regióne. Obec Muráň je poskytovateľom komunitného centra. V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej participuje na projektoch zameraných na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti, podporu udržania pracovných návykov (Cesta na trh práce, Chyť sa svojej šance a pod.) a aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a ďalších

Zámerom predkladaného projektu je zlepšiť ponuku služieb pre sociálne ohrozené skupiny obyvateľov obce Muráň. Ide o pomoc ohrozeným skupinám obyvateľov a to konkrétne deťom, seniorom a osobám so zníženou schopnosťou pohybu, ako aj zdravotne postihnutým a sociálne znevýhodneným občanom.