Žiadateľ : Obec Muránska Lehota

Názov projektu : Nákup informačnej tabule

Stručný obsah projektu
Cieľom projektu je nákup a inštalácia informačnej tabule, ktorá sa bude nachádzať pri ceste pred vstupom do obce. Jej úlohou bude oboznámiť turistov i domácich občanov s erbom obce a vlajkou obce. Nákupom a inštaláciou tabule chceme vzbudiť záujem turistov o našu obec a zvýšiť informovanosť obyvateľov, jej účelom je reprezentovať obec, dostávať