Obec ČIERNY BALOG má približne 5140 obyvateľov a jej katastrálne územie zaberá rozlohu 14 718 ha. Keď človek počuje jej názov, vynorí sa mu obraz obce obkolesenej krásnymi horami, obraz lesníkov a drevorubačov, ktorí sa o ne s láskou a úctou starajú. Lesníctvo a lesné hospodárstvo a s tým súvisiaca drevárska výroba je dominantným odvetvím hospodárstva v obci. Ďalším významným odvetvím a zamestnávateľom je poľnohospodárstvo, súkromný sektor a neposlednom rade samotná obec. Obec žije bohatým kultúrnym životom. Z kultúrnych podujatí, na ktorých má obec významný podiel, je významný Fašiangový festival, Deň stromu, Uvítania detí do života, stretnutia s jubilantmi, darcami krvi, športovcami atď. Významný podiel na formovaní kultúrneho povedomia a možnosti vzdelávania sa má Obecná knižnica, čoho dôkazom je aj pamätný list za dlhoročnú prácu pre slovenské knihovníctvo. V obci športovému vyžitiu mládeže pomáhajú TJ Tatran, ŠK Partizán, Hokejový klub, Klub Biatlon, Turistický oddiel. Významným článkom v obci je Dobrovoľný hasičský zbor Dobroč a Medveďov. Súčasťou spoločenského života sú aj dve rímsko-katolícke farnosti, Komunitné centrum, n.o., Vydra, n.o. a neopomenuteľná Čiernohronská železnička, ktorá je veľkým lákadlom pre turistov, ktorých prevedie pozdĺž celého toku Čierneho Hrona od Chvatimechu až do nádherného lesníckeho skanzenu.

Veľmi významné a pre budúcnosť snáď nevyhnutné je snaha obce, najmä jej starostu a obecného zastupiteľstva, o využívanie nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v súčasnosti a kohézneho fondu v budúcnosti. Takto obec získala obec prostriedky na realizáciu projektu Technická vybavenosť rekreačnej zóny Čierny Balog – Urbanov vrch, či komunitného pracovníka obce a jeho dvoch asistentov. Progresívny trend tohto smerovania dokazujú aj podané projekty na rekonštrukciu miestnych komunikácií, kotolní so zmenou palivovej základne a ďalšie pripravované projekty. Využívanie týchto zdrojov finančných prostriedkov je nevyhnutné pre dobudovanie infraštruktúry v obci, ktoré je v súčasnosti tak ako vo väčšine obcí základnou otázkou do budúcnosti (oprava a dobudovanie miestnych komunikácii, dobudovanie kanalizácie atď.). Toto všetko robí obec pre ľudí, pre zlepšenie poskytovaných služieb, ubytovacích kapacít, možností oddychu a rekreácie. Okrem infraštruktúry sú ďalšími negatívami divoké skládky odpadu, ktoré sa kde-tu objavia, nedodržiavanie stavebného poriadku a v neposlednom rade negatívne sociálno – ekonomické javy v obci, ktoré však na lokálnej úrovni ťažko riešiť.

Snahou naďalej bude využívať audit územia a zdrojov Mikroregiónu Muránska Planina, Energetický audit, realizovať základné programové dokumenty obce ako je Územný plán obce, Program sociálnych služieb a dospieť k najdôležitejšiemu rozvojovému dokumentu, ktorým je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Kontakty

Starosta: Ing. František Budovec

Závodie 2/2

976 52 Čierny Balog

Tel: 048 / 6304 316
Fax: 048 / 6304 329
e-mail: prednosta@ciernybalog.sk

web: www.ciernybalog.sk