Žiadateľ:

Názov projektu

Výška podpory

Komunitné centrum n.o Čierny Balog v roku 2006 tesne pred Katarínskymi dňami iniciovalo k vzniku ochotníckeho divadielka „Senior“, v ktorom sa realizuje niekoľko seniorov z obce Čierny Balog, aby sa nám predstavili so svojim programom pod názvom „Priadky“ ktorý priblížil mladej generácii zvyky minulosti. Od tohto obdobia sa seniori stretávajú v pravidelných intervaloch a nacvičujú zaujímavé scénky z každodenného života, čo prehlbuje ich vzájomnú interakciu a vhodné trávenie voľného času. Snažíme sa ich zapájať do každej akcie, ktorú organizujeme, čo im dáva pocit hrdosti a prináša im trochu zábavy v ich stereotypnom živote.
V mesiaci máj 2008 sme požiadali na činnosť ochotníckeho divadielka o podporu z mikrograntového programu „Šanca v našom regióne“ z mikroregiónu Muránska planina. Grantová komisia nám odsúhlasila finančný príspevok vo výške celkovo 4 500,-Sk, ktoré sme použili na nákup rekvizít (krosnových doplnkov, pamok na tkanie utierok) a kulís na pripravované predstavenie ochotníckeho divadielka.
Naši ochotníci sa nám, najbližšie predstavia na pripravovaných akciách ako: Letné posedenie seniorov (12. 08) a Katarínske dni Čiernobalockej kultúry v novembri 2008.